Quảng Trị triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách xã hội 

Quảng Trị là một trong những tỉnh trên toàn quốc có đối tượng an sinh xã hội khá lớn. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 31.956 đối tượng đang hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, chiếm khoảng 5,32% so với dân số toàn tỉnh; có khoảng 22.315 hộ nghèo với 89.951 nhân khẩu; 12.001 hộ cận nghèo với 48.569 nhân khẩu; 120.178 người có công với cách mạng.

Trong những năm qua, các ngành đã làm tốt việc điều tra, rà soát, thống kê trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo, lao động việc làm. Các nội dung thông tin số liệu đã được phân tích, lưu trữ, cập nhật một phần vào các hệ thống quản lý thông tin, đã góp phần hình thành ban đầu cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội. Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu thống kê và các thông tin chưa đồng bộ, thống nhất; công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu còn thiếu chi tiết, khó khăn trong công tác tổng hợp số liệu cũng như trong tác nghiệp; Việc cập nhật, theo dõi biến động còn hạn chế; thiếu sự kết nối nên xảy ra tình trạng trùng, sai, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước; không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Để khắc phục dần những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về công tác an sinh xã hội trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5968/KH-UBND ngày 24/11/2017 để triển khai thực hiện Đề án, trong đó giao nhiệm vụ, ấn định thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành, các địa phương có liên quan. Thanh Lan – VPTU

978 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 751
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 751
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70999569