QUẢNG TRỊ TIẾP TỤC GIỮ VỮNG THẾ CHỦ ĐỘNG TRÊN MẶT TRẬN THÔNG TIN 

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII (tháng 10/2020), ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, tiếp tục giữ vững thế chủ động trên mặt trận thông tin.

Bám sát định hướng phát triển trên các lĩnh vực được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ngành Tuyên giáo tiếp tục “đi trước mở đường” trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

Sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thể hiện rõ trong việc ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tích cực, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tư tưởng của toàn Đảng bộ năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; đa dạng hóa phương thức, phương tiện tuyên truyền, như: thông qua học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các phương tiện báo chí truyền thông, mạng xã hội; tuyên truyền miệng, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động chính trị - xã hội…

Điểm nổi bật là Ban Tuyên giáo các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền đậm nét Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng; Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thông tin kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh; phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội, những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua; khẳng định ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh huyện, thị, thành phố đã chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục với nhiều hình thức, thể loại: trao đổi, đối thoại, bình luận chuyên đề, phóng sự, bút ký, ghi chép…  tuyên truyền những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị; thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp; phản ánh hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai, các tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng…; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội được triển khai tích cực, chủ động hơn. Phát huy tính tiện ích của mạng xã hội để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, hữu ích trong xã hội, từng bước tạo dựng môi trường thông tin lành mạnh trên báo chí và không gian mạng. Hệ thống các trang facebook của Ban Tuyên giáo các cấp hoạt động hiệu quả, nhiều tin, bài đã chuyển tải kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của lãnh đạo địa phương, hoạt động của quân và dân trong toàn tỉnh; thông tin về kết quả đạt được trên các lĩnh vực, về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nhận diện, phản bác đấu tranh với những thông tin xấu, độc, thông tin giả; đã có nhiều bình luận thiết thực, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần chiếm lĩnh thông tin trên môi trường mạng và qua đó định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền miệng được cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm và có nhiều đổi mới. Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cấp ủy kiện toàn, củng cố đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên làm nòng cốt trong triển khai loại hình tuyên truyền miệng. Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban hành quy chế hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng trong việc triển khai công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên các cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh là 432 đồng chí, trong đó 5 báo cáo viên Trung ương, 47 báo cáo viên Tỉnh ủy, 380 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, hơn 1.000 tuyên truyền viên cơ sở; 35 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Các huyện, thị, thành phố đã thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và đi vào hoạt động nền nếp.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc tổ chức 25 hội nghị báo cáo viên trực tiếp và tổ chức tiếp nhận 02 hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Mỗi Hội nghị trực tuyến mở rộng kết nối 20 - 27 điểm cầu, do đó thông tin chính thống kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội ở cơ sở.

Đội ngũ Báo cáo viên trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền hơn 2.500 buổi với 25 loại chuyên đề trên các lĩnh vực cho gần 10 nghìn lượt người tham gia, góp phần “phủ sóng” thông tin chính thống trong bối cảnh các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin giả tác động đến nhận thức, tâm trạng và niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, nhờ vậy an ninh tư tưởng trong những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo.

Để phục vụ cho chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền, ban tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã biên soạn và phát hành nhiều tài liệu cấp phát kịp thời cho đội ngũ Báo cáo viên và các đơn vị cơ sở thực hiện tuyên truyền, đảm bảo thông tin chính thống vận hành thông suốt, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều tài liệu có giá trị thiết thực đối với hoạt động thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, cỗ vũ niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy như các tài liệu: “Thông tin tổng hợp” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn phát hành, “Bản tin Thành ủy” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà biên soạn phát hành, “Sinh hoạt chi bộ nông thôn” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng biên soạn phát hành; Bản tin Tỉnh ủy và các trang facebook của các địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành đã trở thành phương tiện chuyển tải hữu dụng thông tin chính thống đến với các tầng lớp nhân dân…

Các đơn vị, địa phương bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai chương trình, kế hoạch và thực sự góp phần lan tỏa thông tin chính thống, hữu ích, thể hiện ý thức trách nhiệm, tính tiên phong trong công tác tuyên truyền, tiếp tục phát huy thế chủ động trên mặt trận thông tin tư tưởng1.

Hoạt động tuyên truyền gắn liền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tích cực chủ động đấu tranh trên không gian mạng và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ2.

Lực lượng chuyên trách về đấu tranh, phản bác của các địa phương, đơn vị  trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đảm bảo tính chủ động, nhạy bén trong hoạt động. Quý I/2021, đã có hàng trăm nghìn lượt chia sẽ, hàng nghìn lượt bình luận đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

  Với tinh thần kiên định có tính nguyên tắc và tư duy không ngừng đổi mới, nhất định trong thời gian tới nhiệm vụ chủ động thông tin tuyên truyền sẽ tiếp tục nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mục tiêu chính trị tư tưởng được đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Phan Văn Lãn  

1,2: Trong Quý I/2021: -  Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức được 18 buổi tuyên truyền miệng cho các đối tượng với khoảng 4500 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ trung bình khoảng 60 phút/ngày, với khoảng 500 lượt người nghe/ngày. Phối hợp tổ chức Hội nghị BCV trực tuyến toàn quân tháng 02 tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, hướng dẫn tuyên truyền thời sự tháng 3/2021; Thông báo chính trị, thời sự cho các đối tượng theo kế hoạch. Đã phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh 03 chuyên mục gồm 06 phóng sự phản ánh về công tác quân sự quốc phòng địa phương của các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, 02 phóng sự phát sóng ngoài chuyên mục phản ánh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh về hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh…. Cổng thông tin điện tử của Bộ CHQS tỉnh thường xuyên được cập nhật thông tin, kịp thời đăng tải, tuyên truyền các hoạt động của LLVT tỉnh (khoảng 125 tin, bài); 03 trang báo phản ánh gồm 12 bài. Ban CHQS các huyện, thị, thành, Trung đoàn 842 đã phối hợp chặt chẽ với đài PTTH làm 24 phóng sự - tin truyền hình; phối hợp báo địa phương đưa 42 tin, bài phản ánh các hoạt động vui tết đón xuân, công tác tuyển quân năm 2021 và các nhiệm vụ khác. Làm tốt công tác phục vụ Hội thảo khoa học cấp Bộ quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào (1971 - 2021).

- Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp tuyên truyền đậm nét, có chiều sâu về biên giới và BĐBP, trọng tâm là nội dung Luật Biên phòng Việt Nam và kết quả đấu tranh phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, chào mừng thanh công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BĐBP, 32 năm Ngày BPTD.

Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở. Đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên hai tuyến biên giới đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở KVBG được 365 buổi/18.250 lượt người về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung phối hợp tuyên truyền PBGDPL về BGQG gắn với tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 71, quy định của pháp luật về cấm buôn bán sử dụng chất ma túy; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid 19, XNC trái phép...... vận động tuyên truyền ký cam kết trong phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép được hơn 20.000 hộ gia đình, cấp phát hơn 25.000 tờ rơi. 

- Đảng ủy Công an tỉnh:  Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dụng hoạt động bầu cử để chống phá, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về các thủ đoạn chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, đối tượng xấu. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet về quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử cũng như các hoạt động của Công an Quảng Trị liên quan đến công tác bầu cử. Ngoài đăng tải các tin, bài, phóng sự trong các chuyên mục An ninh Quảng Trị (phát sóng định kỳ trên Đài PT-TH tỉnh) và chuyên trang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (đăng định kỳ trên Báo Quảng Trị), Công an tỉnh còn chú trọng thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử www.congan.quangtri.gov.vn và duy trì hoạt động hơn 130 fanpage và hơn 150 facebook của các đơn vị.

- Công tác tuyên truyền của các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đúng định hướng và toàn diện trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của quê hương, đất nước; tuyên truyền những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và của địa phương; thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức, sát đối tượng, sát thực tiễn địa phương, do đó thông tin có tác dụng thiết thực trong việc định hướng tư tưởng, dư luận ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

101 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 689
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 689
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29619697