Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cụ thể nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên, các cấp ủy  trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của từng đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định kỳ nghe báo cáo sơ kết, tổng kết và cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc; giải quyết kiến nghị của tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo thực hiện các quyết định, quy định, kết luận, quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm theo quan điểm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội, đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, các chỉ thị, nghị quyết do đại hội đảng bộ các cấp đề ra; tập trung một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Sau kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh khuyết điểm, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

 Kết quả, từ năm 2016 đến tháng 9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 15 tổ chức đảng và 20 đảng viên; giám sát 46 tổ chức đảng và 53 đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp dưới và tương đương đã tiến hành kiểm tra 370 tổ chức đảng và 291 đảng viên; giám sát 379 tổ chức đảng và 223 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 2.478 tổ chức đảng và  272 đảng viên; Giám sát đối với 1.199 tổ chức đảng và 1.105 đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp cơ bản bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời; việc xem xét, xử lý kỷ luật gắn với công tác tư tưởng và tổ chức nên có tác dụng tích cực trong giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hạn chế khiếu nại kỷ luật đảng. Việc xem xét, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến TCĐ, đảng viên cơ bản được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng ( kiểm trách 02, cảnh cáo 12). Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp tỉnh và UBKT cấp huyện đã thi hành kỷ luật đối với 1.036 đảng viên, chiếm 2,29% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. So với nhiệm kỳ 2010 – 2015, số đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tăng 73,9% (40/23); nội dung vi phạm chính sách dân số tăng 58,06% (667/422); vi phạm những điều đảng viên không được làm tăng 23,0% (123/100). HY- VPTU

764 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 261
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 261
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909326