Quảng Trị: Sáng tạo và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Căn cứ nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bám sát các kế hoạch, nhiệm vụ và văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc triển khai thực hiện. Qua gần 2 năm đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đạt được những kết quả đó, phải nói rằng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị đã có những cách làm mới, chủ động, sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực.

Trước hết, xuất phát từ thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời bám sát các Nghị quyết Trung ương khóa II của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đề “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Một trong những kinh nghiệm trong quá trình 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là phải biết phát huy tính tự giác, tiền phong của đảng viên nhất là người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị; Tinh thần tự soi, tự sửa, xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh…Chính vì vậy khi bước vào triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đềVai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là một việc làm mới, sáng tạo của BTV Tỉnh ủy; là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng trong Đảng và tỉnh Quảng Trị cũng là tỉnh đầu tiên tổ chức thực hiện. Nội dung của Diễn đàn là những đối thoại, trao đổi, thảo luận, liên hệ 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; sau Diễn đàn cá nhân mỗi đảng viên, tổ chức đảng đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Diễn đàn sinh hoạt chi bộ là hình thức phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, trên tinh thần cởi mở, chân tình, đảng viên tự nói lên tiếng nói của mình, nêu cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thiết thực để tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ vậy công tác xây dựng đảng ở một số chi bộ đã có sự chuyển biến rõ rệt, ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao. Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình và đánh giá rất cao việc tổ chức Diễn đàn này.

Thứ hai, để mỗi đảng viên có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cụ thể, tránh chung chung, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo ban hành mẫu đăng ký kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân và tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện với BTV Tỉnh ủy.

Đối với Kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân yêu cầu xây dựng dựa trên nhiệm vụ được phân công cụ thể, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Sau khi đăng ký đều được chi bộ góp ý, thông qua. Kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký là cơ sở để bình xét, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm. Năm qua có trên 97% các TCCS Đảng và 96% đảng viên đăng ký nội dung thực hiện.

Đặc biệt việc ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư 10 huyện, thị, thành uỷ với BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017 là cách làm mới, lần đầu tiên thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo không cam kết các nội dung chung chung mà định hướng cụ thể những vấn đề nổi lên của Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung giải quyết. Ngoài các nội dung liên quan đến trách nhiệm đối với đảng bộ, BCH, BTV cấp ủy cấp huyện, Bí thư các huyện, thị, thành ủy phải cam kết cụ thể về trách nhiệm cá nhân trong việc nêu gương, trong học tập nâng cao trình độ, khắc phục các hạn chế của bản thân, đăng ký thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Kết quả đạt được đó là: khơi dậy tính chủ động, chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, gắn trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ cấp ủy với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; khắc phục được tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp…

Thứ ba, BTV Tỉnh ủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc lựa chọn chủ đề trọng tâm cần thực hiện trong năm và chỉ đạo sát sao việc thực hiện nội dung đã lựa chọn.

Năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn chủ đề “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả nội dung đặt ra là xây dựng trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với công việc, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phong cách, tác phong trong tiếp xúc với nhân dân, với các doanh nghiệp, tránh phiền hà, nhũng nhiễu... Kết quả đến cuối năm 2016, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 26 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hai năm tăng 10 bậc, thuộc nhóm khá.

Năm 2017, BTV Tỉnh ủy chọn chủ đề“Năm công tác cán bộ”. Trên cơ sở chọn đúng và trúng chủ đề năm, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ như: Hoàn thiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; chỉ đạo các cấp ủy, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cấp mình; hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015 - 2020; chỉ đạo rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị; phê duyệt Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội… Kết quả đạt được rõ nhất là đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ; các nội dung đánh giá và chấm điểm đều gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII, bước đầu tạo không khí dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ, đảng viên; chủ động hơn trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ…

Đến năm nay - 2018, BTV Tỉnh ủy tiếp tục xác định chủ đề “Năm doanh nghiệp” với những nội dung trọng tâm là thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo.

Có thể nói rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh những năm qua đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Trị hoàn thành 22/22 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra… Có được những kết quả đó là từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của các cấp, các ngành; sự chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện của cấp ủy các cấp; sự tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Kết quả đạt được vẫn là còn nhỏ so với mục đích, yêu cầu của Chỉ thị, nhưng là tiền đề quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ Quảng Trị vững tin bước vào năm 2018, năm bản lề quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra./.                                                                                           Hằng Nga-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

621 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 221
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 224
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7478754