Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Ngày 14/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 15/02/2022 về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy theo đúng lộ trình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại theo đúng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. Đồng thời bố trí nguồn lực hỗ trợ thực hiện hiệu quả Đề án theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Đề án 06 của Chính phủ, Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị này; định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của Đề án 06. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện cùng lực lượng chức năng trong quá trình ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu trong quá trình thực hiện Đề án. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, nhất là trình độ công nghệ thông tin. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp, khẳng định rõ quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 06. Thủy Phương

 

467 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1124
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1124
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76593366