Phát triển đảng viên đối với người có đạo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng 

Phát triển Đảng trong vùng có đạo luôn là công tác được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo, xây dựng tổ chức Đảng vùng công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Nhất là khi Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị, khóa IX "Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thường xuyên nắm tình hình công tác kết nạp vào Đảng đối với người có đạo trên địa bàn, hướng dẫn các cấp uỷ xây dựng kế hoạch, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú là người có đạo và phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng

Từ khi thực hiện Quy định số 123 đến ngày 31/3/2018, toàn tỉnh Quảng Trị đã kết nạp được 82 đảng viên là người có đạo, trong đó: có 26 đảng viên là tín đồ Công giáo; 55 đảng viên là tín đồ Phật giáo và 01 đảng viên là tín đồ Tin lành (giai đoạn từ năm 1996 đến 2004 chỉ kết nạp được 07 đảng viên là người có đạo, trong đó có 03 đảng viên là tín đồ Công giáo, 04 đảng viên là tín đồ Phật giáo). Số lượng đảng viên là người có đạo hiện là 120 người, chiếm 0,11% so với tổng số tín đồ toàn tỉnh (không có đảng viên là chức sắc, chức việc). Qua thử thách, rèn luyện, những đảng viên được kết nạp đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu về đạo đức lối sống, có phẩm chất chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đã tác động đến quần chúng nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong vùng có đạo, công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo và công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của cấp ủy các cấp. Do đó, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là các tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào có đạo, coi đây là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững về nghiệp vụ công tác Đảng, am hiểu về công tác tôn giáo làm nòng cốt cho công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú là người có đạo được đứng vào hàng ngũ của Đảng. HY- VPTU

1117 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1208
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60267748