Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay 

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ sống còn nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là giải pháp quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến đây, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tham nhũng từng bước được đẩy lùi. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung vào những cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước. Do một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về đạo đức, về lối sống, phai nhạt lý tưởng, nói không đi đôi với làm. Vì vậy, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đảng ta đã ban hành các quy định như: Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (03 nhóm hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên); Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022, của BCH Trung ương  về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra giải pháp là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn chưa phải kết thúc. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tham nhũng ngày càng diễn ra với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, có sự cấu kết giữa một bộ phận cán bộ, công chức, giữa các cấp các ngành. Tình trạng lợi ích nhóm, cấu kết giữa nhà nước với các doanh nghiệp diễn ra ở một số lĩnh vực, địa phương trong cả nước. Điều này cho thấy, công tác quản lý còn bất cập, cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ còn chưa chặt chẽ; công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên còn thiếu thường xuyên.

Do đó, để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả hơn ở mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cần tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao lòng danh dự, thường xuyên tự soi, tự sửa. Phải luôn tự giác trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói phải đi đôi với làm, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phải coi công tác phòng, chống tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đức tính liêm khiết, phê phán, lên án đối với các hành vi, biểu hiện tiêu cực.

Ba là, mỗi cơ quan, đơn vị phải xem nêu gương là công việc thường xuyên và phải tự giác thực hiện.  Phải kiểm tra, giám sát, đánh giá kết của thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng. Có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, nêu gương điển hình đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Xuân Ngọc

1678 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1039
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1039
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78874961