Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác đấu tranh phản bác ác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Theo tiến trình lịch sử cách mạng, nhất là trong giai đoạn cách mạng mới và thời đại bùng nổ thông tin công tác tuyên truyền miệng càng chiếm vị trí quan trọng, không chỉ là phương thức hữu hiệu, kênh thông tin chính thống truyền tải kịp thời quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần dẫn dắt, định hướng dư luận, đem đến cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cái nhìn khách quan, toàn diện, phản ánh trung thực thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước, tạo sự đồng thuận, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng... mà còn là vũ khí sắc bén, chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn để “nóng”, bức xúc trong xã hội liên quan đến chủ quyền biển, đảo, ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động, chống phá Việt Nam. Trong đó tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề giai cấp, đấu tranh giai cấp; phê phán chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử... với sự hà hơi, tiếp sức của một số tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài có sự móc nối với các tổ chức tự xưng, đối tượng phản động, bất mãn ở trong nước. Chúng lợi dụng mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, kích động để gây hoài nghi trong nhân dân với kỳ vọng tạo nên các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay. Trước tình hình đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành chiến sĩ xung kích, trực tiếp, trực diện đấu tranh phản bác, bảo vệ quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin trái chiều, sai sự thật, tạo sự thống nhất cao trong xã hội, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, nhất là chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, các đồng chí cấp ủy viên, Bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản, người có tiếng nói, uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo...bằng khả năng tuyên truyền, vận động của mình cũng tích cực tham gia công tác dân vận, công tác tuyên truyền miệng tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đưa công tác tuyên truyền miệng thực sự trở thành vũ khí sắc bén của Đảng. Trong thời đại bùng nổ thông tin, càng khẳng định vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng - một vũ khí sắc bén, linh hoạt, có truyền đạt, có đối thoại và định hướng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, trong đó có những thông tin "nhạy cảm" mà không thể một tài liệu, phương tiện truyền thông nào có thể truyền đạt, thay thế được.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng các hình thức hội thi, hội diễn, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt, họp dân của các đoàn thể quần chúng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm, khu dân cư… Qua đó đã lồng ghép việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận và phân tích, vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cấp ủy các cấp đã bám sát tình hình, chỉ đạo hệ thống tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát đúng với thực tế của địa phương, đơn vị. Phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, những nội dung thông tin xấu, độc, thông tin giả. Nội dung chuyên đề được chuẩn bị bài bản, đầy đủ, sinh động, hình thức nhiều đổi mới thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích cực và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; có sự phân nhóm đối tượng để có hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp và đặc biệt là cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết trên lĩnh vực chuyên môn. Ở một số địa phương trong tỉnh, cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể quần chúng, công tác tuyên truyền miệng được quan tâm và đạt được những kết quả nhất định.

Nhằm tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phù hợp với yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19, mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đồng thời thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong bối cảnh dịch bệnh và những thông tin, luồng dư luận trái chiều tác động đến tâm trạng, nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bình quân hàng năm tỉnh đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên với 20 chuyên đề cho gần 1000 lượt người nghe. Nội dung thông tin truyền đạt tại các hội nghị báo cáo viên được nghiên cứu, lựa chọn đảm bảo tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh uỷ đã tổ chức được hơn 500 buổi tuyên truyền với 30 loại chuyên đề cho hơn 20.000 lượt người nghe. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương đã tổ chức tuyên truyền được hơn 500 buổi, 25 loại chuyên đề với khoảng 60 nghìn lượt người nghe. Bên cạnh thông tin các chuyên đề về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng… đã tập trung vào các chuyên đề đấu tranh, nhận diện phương thức, biện pháp, giải pháp, đặc điểm, quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta…chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thực tiễn hiện nay đã chỉ ra rằng, để người dân được tiếp cận một cách trực tiếp, hiểu và đồng thuận với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền miệng không chỉ đi trước mà còn song hành trong suốt quá trình nhằm tạo sự đồng tình, hiện thực hóa chủ trương, gắn kết chặt chẽ lòng dân ý Đảng, đặc biệt là việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết hàng loạt những vấn đề “nóng” phát sinh như ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19… rất cần đến vai trò, trách nhiệm, sự tâm huyết, cách làm sáng tạo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần phải xác định rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, xem đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền miệng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, đảm bảo tính chính xác và tính thời sự, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, đảm bảo có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để chuyển tải chính xác, đầy đủ, giải đáp những thắc mắc của nhân dân trong quá trình tuyên truyền miệng. Xây dựng được phong cách gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, qua đó tạo được thiện cảm, sự tin tưởng của người nghe đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên. Toàn bộ hoạt động tuyên truyền miệng phải nhằm củng cố trận địa chính trị, tư tưởng, tăng cường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, nhất là những vấn đề về xây dựng Đảng trong tình hình mới để đấu tranh có hiệu quả bác bỏ mọi luận điệu thù địch, sai trái. Mọi hình thức, biện pháp hoạt động phải nhằm vào mục tiêu cơ bản nhất là làm cho mọi cán bộ, đảng viên trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; khắc phục mọi biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, luôn đề cao cảnh giác cách mạng. Phối hợp các cơ quan liên quan điều tra dư luận xã hội nhằm nắm bắt dư luận xã hội và chuyển tải nhanh chóng những thông tin có định hướng đến mọi cán bộ, đảng viên, người lao động. Nội dung thông tin phải được chọn lọc, có phân tích, bình luận sâu sắc, bao hàm các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và lý giải thấu đáo, có tính thuyết phục cao đối với những vấn đề mà cán bộ, đảng viên đang quan tâm, tạo sự tin tưởng của người nghe đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

74 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 408
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 408
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49729380