PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NANAG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TRONG TỈNH, XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Nhân Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta chính là tinh thần cấu kết cộng đồng, tình đồng chí, tình đồng bào, tình đoàn kết giữa những người con Lạc, cháu Hồng, con Rồng, cháu Tiên.

Là thực thể của tư tưởng, chiến lược đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xây dựng trên nền tảng liên minh công, nông, trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quy tụ được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân kết thành một khối vững chắc, là nguồn sức mạnh vô tận, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh.

Trong dòng chảy của lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Sau khi tỉnh Quảng Trị được tái lập (1/7/1989), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã không ngừng mở rộng và củng cố về tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, qua các kỳ đại hội của Mặt trận tỉnh, tổ chức Mặt trận tiếp tục được củng cố và mở rộng đến địa bàn khu dân cư, không ngừng phấn đấu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo ra những chuyển biến vượt bậc, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định được sứ mệnh của mình là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động của các thành viên; là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ quan trọng đó, Mặt trận đã có nhiều hoạt động thiết thực. Mặt trận chủ trì các cuộc họp để Nhân dân đóng góp ý kiến vào các bản dự thảo về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua các đợt sinh hoạt chính trị đó, các tầng lớp nhân dân đã có nhiều ý kiến có giá trị góp phần làm cho các chủ trương, chính sách ban hành phù hợp với thực tế cuộc sống và nguyện vọng của Nhân dân hơn. Trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử và các ngành chức năng thực hiện đúng quy trình bầu cử, tổ chức tốt các cuộc hiệp thương, vận động Nhân dân tham gia bầu cử. Hoạt động của Mặt trận góp phần quan trọng đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện nền nếp, bài bản. Công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân được chú trọng. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội có những bước tiến mới, hoạt động có chiều sâu. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên về các nội dung và thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; huy động tối đa các chuyên gia, hội đồng tư vấn liên quan đến từng lĩnh vực để lấy ý kiến phản biện, đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa đổi các văn bản, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 907-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 “Quy định trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Qua đó góp phần làm rõ hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng và được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Với trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, khuyến nông, hỗ trợ vốn, xây dựng và sửa chữa nhà ở, đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp khó khăn, giúp đỡ nhân dân bị hoạn nạn, thiên tai ....Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được: 98.119.450.000 đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1.404 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 53.184,5 triệu đồng, tăng 38.389,8 triệu đồng (259%); hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho 472 hộ gia đình nghèo, trị giá 4.018,1 triệu đồng, tăng 742,7 triệu đồng (26,7%); hỗ trợ phát triển sản xuất cho 604 hộ gia đình, trị giá 3.073,3 triệu đồng, tăng 2.888,58 triệu đồng (1.562%); hỗ trợ cho 3.302 lượt em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá 1.249,46 triệu đồng, tăng 195,76 triệu đồng (18,6%); hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 57.478 lượt đối tượng, trị giá 22.587,9 triệu đồng, tăng 21.947,45 (3.427%); hỗ trợ khám chữa bệnh cho 2.542 người, trị giá 2.369 triệu đồng, tăng 844,53 triệu đồng (55,4%)… so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 9,68%, giảm 5,75% so với đầu năm 2016 (chuẩn nghèo mới).

Đặc biệt sau sự cố môi trường biển xảy ra tại tỉnh Quảng Trị, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định tình hình, phối hợp hỗ trợ và xây dựng thành công 16 mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân địa phương 14 xã và 02 thị trấn vùng biển, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Từ kết quả đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, đảm bảo xây dựng nông thôn mới thực sự là việc “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 355 mô hình nông thôn kiểu mẫu, tổ tự quản trong cộng đồng dân cư; 48/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41% số xã, tăng 45 xã so với năm 2014, 05/24 phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Mặt trận các cấp tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai và ngày càng được đông đảo người dân, các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa của người dân địa phương. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã và đang được Mặt trận triển khai thực hiện, gắn với hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng công tác, nâng cao năng suất lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, GD-ĐT, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội cùng với các phong trào thi đua của địa phương.

 Bước vào thời kỳ mới, đất nước và quê hương đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức đặt ra. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Các thế lực thù địch đang ra sức chống phá nước ta với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, trong đó có âm mưu gây kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình hình đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, một số vấn đề về văn hoá, xã hội bức xúc đã ảnh hưởng đến lòng tin của một bộ phận nhân dân, làm giảm sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, việc phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ tiên quyết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.... Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân; tin dân, tôn trọng, lắng nghe những ý kiến khác; có hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để Nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần phải huy động toàn dân đồng tâm hiệp lực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xây dựng đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, trong sạch. Cần lấy tinh thần yêu nước để vận động Nhân dân hăng hái tham gia các chương trình hành động của Mặt trận.

Mặt trận cần chủ động đổi mới, sáng tạo trong các phương thức hoạt động để bắt kịp với sự thay đổi trong giai đoạn mới; quan tâm đến công tác nắm bắt tình hình Nhân dân để có các dự báo và giải pháp phù hợp, nhất là nắm bắt tình hình Nhân dân tại những điểm nóng, phức tạp. Hướng về cơ sở, khu dân cư và bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh giao cho; tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức trong khối, góp phần giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các “mô hình khéo”, tấm gương tiêu biểu, lan tỏa các câu chuyện đẹp để xã hội ngày càng tốt đẹp, cũng như có được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân trong các phong trào, cuộc vận động để Mặt trận xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch đang xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên trên cơ sở phải chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục phát huy vai trò của các Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở để kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án mà người dân được trực tiếp thụ hưởng.

Trong thời gian gần đây, khi vấn đề văn hóa, giáo dục, đạo đức, lối sống, nhất là trong giới trẻ, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, có biểu hiện xuống cấp, lệch chuẩn, gây bức xúc trong dư luận, Mặt trận các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong hệ thống chính trị, có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác; đồng thời, thông qua các đoàn viên, hội viên đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ, phối hợp nhà trường giáo dục, hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thân để huy động Nhân dân tham gia, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực tế cho thấy các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Nhân dân đối với cộng đồng, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị qua 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh. Vì vậy, Mặt trận các cấp cần tiếp tục thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tập hợp nhân dân, động viên, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, nỗ lực vươn lên để xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây dựng một làng quê đáng sống, khu đô thị văn minh.

 Mặt trận các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sử dụng hiệu quả “Quỹ vì người nghèo”, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của tỉnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai…

Mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các cá nhân tiêu biểu; tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc, tạo tiếng nói chung trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dân tộc, tôn giáo, vì cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Tiếp tục tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện Quyết định số 908-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về việc ban hành Quy định về tổ chức, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh”, Quyết định số 907-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; tích cực tham gia cùng  cấp uỷ, chính quyền tổ chức tiếp dân, đối thoại theo định kỳ hàng năm giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp với Nhân dân. Phối hợp thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 20/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, yêu cầu Mặt trận các cấp cần bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ Mặt trận trong giai đoạn mới. Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị các cấp, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt chủ trương về sáp nhập thôn, bản, khu phố, xã phường ….. Nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMT cấp huyện;  nhân rộng thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, là những người luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính vì vậy mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn nắm chắc thực tiễn và lý luận, nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kiến thức về Mặt trận để tham mưu và tổ chức công việc được sát thực. Người cán bộ Mặt trận cũng cần phải có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, luôn cập nhật kiến thức, tìm hiểu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công việc để giải quyết những vấn đề mới, khó.

Để hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa việc tập trung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên, liên tục; quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2019 - 2014, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy dân làm gốc, “gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân” như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.

 

1170 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 981
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 981
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32780487