NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết; đồng thời xây dựng Kế hoạch số 65-KH/TU, Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 24/5/2018 của Thành ủy, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; xác định lộ trình cụ thể để mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi tổ chức triển khai thực hiện ngay những việc đã rõ, thí điểm thực hiện những việc mới mà Nghị quyết yêu cầu. Qua gần 03 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

 Thực hiện các Kế hoạch của Tỉnh ủy và Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường xây dựng kế hoạch và đề án sắp xếp, tổ chức lại các khu phố trên địa bàn các phường, tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri và trình HĐND phường thông qua theo đúng quy trình. Với quyết tâm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đã thực hiện thành công, đúng tiến độ việc sáp nhập các khu phố trên địa bàn thành phố; sau khi sắp xếp, tổ chức lại, thành phố còn 62 khu phố, giảm 21 khu phố. Đến nay, đã tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ tại các khu phố cơ bản đáp ứng theo yêu cầu và các khu phố đã đi vào hoạt động ổn định. Đồng thời, theo Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 24/5/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Sáu, khóa XII, Đảng ủy các phường cơ bản đã thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm Khu phố trưởng hoặc trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư; hoặc cán bộ, công chức phường kiêm Bí thư chi bộ khu phố hoặc kiêm Khu phố trưởng, kết quả như sau: đã thực hiện được 56/62 khu phố (đạt 90,3% so với kế hoạch), trong đó có 44 khu phố bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, 07 khu phố bí thư chi bộ kiêm khu phố trưởng và có 05 đồng chí là công chức và người không chuyên trách phường kiêm bí thư chi bộ hoặc kiêm khu phố trưởng. Việc thực hiện mô hình kiêm nhiệm trên, bước đầu cho thấy đây là một mô hình hiệu quả, đã góp phần tinh gọn, giảm sự cồng kềnh của bộ máy, hệ thống chính trị từ cơ sở và được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để khắc phục tình trạng khu phố trưởng, trưởng ban công tác mặt trận ở khu phố không là đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy các phường quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu này. Đến nay có 54/62 khu phố trưởng là đảng viên (đạt 87,1%); có 60/62 trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên (đạt 97.8%).

Thực hiện thí điểm chức danh Chủ tịch UBMT kiêm một trong số trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường (trừ Bí thư Đoàn Thanh niên); Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ hoặc Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm Chủ tịch Hội Nông dân phường ở những phường có điều kiện, đến nay đã có 02 phường đã thực hiện thí điểm 02 mô hình: Chủ tịch UBMTTQ kiêm Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 và Phó Chủ tịch HĐND đồng thời Chủ tịch UBMTTQ Phường 5. Đối với người hoạt động không chuyên, sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí số người hoạt động không chuyên trách tại phường và khu phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh, hiện số lượng người hoạt động không chuyên của các phường giảm 79 người (giảm 42,7%), vượt mục tiêu so với Kế hoạch 65-KH/TU(kế hoạch đề ra giảm 30%).

Đối với việc sắp xếp lại các Hội quần chúng ở thành phố và phường, trên cơ sở thực hiện chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn thành phố đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về con người, tự chủ về tài chính, tự đảm bảo kinh phí, UBND thành phố đã tổ chức sắp xếp lại các Hội quần chúng thuộc thành phố và các phường, sau khi sắp xếp lại, hội quần chúng thành phố giảm 02 hội, còn lại 15 hội; hội quần chúng tại các phường giảm 09 hội, còn lại 52 hội.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy, Ban Thường vụ Thành đã thực hiện việc bố trí đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch UBMTTQ thành phố đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn của công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương để Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà thôi thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 24/5/2020 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thành phố; Sáp nhập sự nghiệp Khuyến công thuộc Phòng Kinh tế vào Trung tâm Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích thành Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích; Tiếp nhận Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, chuyển về thành phố quản lý và sáp nhập vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Đông Hà; Đã chuyển giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho Trung tâm Y tế thành phố thuộc Sở Y tế quản lý. Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục: Sáp nhập Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thành Trường Tiểu học Đông Giang; Trường Tiểu học Phan Bội Châu với Trường THCS Nguyễn Tri Phương thành Trường Tiểu học và THCS Phường 2; Trường Tiểu học Lý Tự Trọng với Trường THCS Trần Quốc Toản thành Trường Tiểu học và THCS Phường 3; Trường Tiểu học Kim Đồng với Trường THCS Đường 9 thành Trường Tiểu học và THCS Phường 4; tiếp nhận Trường Mầm non Sao Mai do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý về thành phố quản lý.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố là 07 đơn vị (giảm 03 đơn vị); số lượng đơn vị sự nghiệp giáo dục: 32 đơn vị, gồm: 06 Trường Trung học cơ sở; 03 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở; 11 Trường Tiểu học; 12 Trường Mầm non (Giảm 04 đơn vị). Đồng thời, thực hiện mô hình thí điểm kế toán chung đối với cấp học mầm non trên địa bàn Phường 1.

Đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ đối với 03 đơn vị, trong đó: Ban Quản lý Chợ Đông Hà, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện cơ chế tài chính tự đảm bảo chi thường xuyên và giao tự đảm bảo một phần chi thường xuyên đối với Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế đó là: (1) Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức về công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ, tinh giản biên chế, sắp xếp sau dôi dư... chưa được đầy đủ. (2) Một số cơ quan, đoàn thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả có lúc chưa cao; chưa chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, nội dung theo Nghị quyết và Kế hoạch đề ra. (3) Sau sắp xếp, tổ chức lại các khu phố trên địa bàn các phường thì việc nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm khu phố trưởng hoặc kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận ở một số nơi còn gặp khó khăn, nhất là đối với các địa bàn khu phố sau sáp nhập; một số cấp ủy, chính quyền cũng chưa thật sự quyết liệt trong việc thực hiện thí điểm chức danh Chủ tịch UBMT kiêm một trong số trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường (trừ Bí thư Đoàn Thanh niên); Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ hoặc Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm Chủ tịch Hội Nông dân phường.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 7/5/2018, Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 64-KH/TU, Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

2. Tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để triển khai thực hiện phù hợp; việc nào đã rõ, bảo đảm đủ điều kiện, quy định thì chủ động đề xuất và thực hiện dứt điểm, đồng bộ; việc nào chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện theo lộ trình, bước đi phù hợp. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp, không tinh giản bộ máy một cách cứng nhắc, máy móc.

3. Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận khi có chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm và thực hiện các chức danh lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra.

4. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc trong khâu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Qua đó, nâng cao năng lực công tác, chất lượng cơ cấu của đội ngũ, đồng thời làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế đạt hiệu quả.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường nắm bắt và xử lí kịp thời tư tưởng, diễn biến tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, phát hiện mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đồng thời thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tin tưởng rằng trong thời gian tới Thành phố Đông Hà sẽ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà các Kế hoạch của Thành ủy đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XII./. Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

28 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 350
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 350
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20876399