Những kết quả đạt được trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 6 tháng đầu năm 2019 

Năm 2018 ghi dấu ấn và những chuyển biến rõ nét của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018” do Ban Dân vận Trung ương và BCS Đảng Chính phủ phát động gắn với chủ đề năm dân vận của tỉnh đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và chủ thể trong triển khai tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Kết quả nổi bật năm 2018 là: tập trung thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội hợp lòng dân, bảo đảm lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn đặt ra; chăm lo đến đời sống, sản xuất của Nhân dân, việc làm, thu nhập của CNVC – LĐ; giải quyết kịp thời, thỏa đáng những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân, khuyến nại, tố cáo của công dân; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ CBCC, VC và chính quyền các cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và BCS Đảng Chính phủ về tiếp tục phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Ngày 25/01/2019 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Nhà nước, chính quyền, Ban Dân vận các cấp phối hợp triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019 về thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” gắn với phương châm hành động của tỉnh“Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc, phát triển”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, Ban Dân vận và các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tập trung cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh uỷ thành các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác dân vận: tăng cường chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đồng đều trong các loại hình; có hiệu quả tác dụng dân chủ trong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác quy hoạch, đề bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng, phát triển khu công nghiệp, các dự án động lực của tỉnh. Tập trung giải quyết những bức xúc, kiến nghị, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh công tác dân vận trong xử lý đơn thư, giải quyết khuyến nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện, phức tạp, đông người, kéo dài, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nội lực trong Nhân dân góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Những kết quả đạt được từ công tác dân vận của Đảng và công tác dân vận chính quyền đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo có sức lan tỏa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước từng cấp, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tăng trưởng phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tốt; nhiều công trình, dự án được cấp phép và xây dựng nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 đã cấp chủ trương đầu tư cho 71 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 37.000 tỉ đồng); ngành nông nghiệp đang tập trung tái cơ cấu; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách; chỉ đạo, quản lý và tạo điều kiện hoạt động các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; chăm lo đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở, đồng thời phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm CBCC, VC trong phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Đề án Dân chấm điểm M-Score, trong đó yếu tố khiến người dân và các tổ chức, doanh nghiệp hài lòng cao là thời gian xử lý hồ sơ, thái độ, tác phong chuyên nghiệp, rõ ràng, quy trình nhận hồ sơ nhanh, hợp lí đối với việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Mô hình một cửa điện tử hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai tại 100% các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn toàn tỉnh góp phần cải thiện kết quả thực hiện CCHC và các chỉ số liên quan như chỉ số CCHC, chỉ số PCI, chỉ số PAPI[1]. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, đơn vị, bảo đảm đúng pháp luật; tập trung rà soát đơn khiếu nại, tố cáo để phân loại, giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để tình trạng quá hạn; hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách xã hội. 6 tháng đầu năm, đã tiếp với tổng số 514 lượt/625 người/442 vụ việc; so với cùng kỳ năm 2018 số lượt giảm 12,7% (514/589), số người giảm 36,5% (625/984), số vụ việc giảm 21,2% (442/561); đã tiếp nhận 519 đơn (cấp tỉnh 37; cấp huyện 415; cấp sở ngành 67), trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 490 đơn (cấp tỉnh 37; cấp huyện 386; cấp sở ngành 67). Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố; các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người được giải quyết khá kịp thời, tránh xảy ra điểm nóng.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các sở, ban, ngành, các địa phương đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo mỗi CBCC,VC biết làm “Dân vận khéo” trên lĩnh vực công tác của mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, nắm tình hình ở các vùng khó, xã khó của các địa phương để đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng cơ sở với phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”.  Tính đến tháng 4/2019, toàn tỉnh có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2019 có 60 xã và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng và thực hiện phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong cán bộ, đảng viên, CCVC. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện hoạt động và trách nhiệm giải quyết, trả lời đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực, các tệ nạn xã hội, xây dựng mối đoàn kết trong Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác dân vận chính quyền ở một số nơi thực hiện còn chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thấp. Một bộ phận CBCC, VC nhận thức chưa đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp chưa hiệu quả; còn tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận chính quyền. Một số địa phương lấy ý kiến của nhân dân về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân có việc hình thức chưa thực hiện đầy đủ quy trình dân chủ trong nhân dân; sự phối hợp các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến đề đạt, kiến nghị từ một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị còn thụ động, hiệu quả thấp.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công tác dân vận chính quyền các cấp cần tập trung các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tạo chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ CBCC, VC, người lao động về công tác dân vận và trong mối quan hệ với nhân dân, doanh nghiệp; có giải pháp tốt hơn trong nâng cao trách nhiệm, đạo đức phục vụ nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đạo đức công vụ, tăng chỉ số hài lòng của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan nhà nước và đội ngũ CBCC, VC.

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền cần tổ chức tốt công tác tiếp dân; phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các địa phương, cơ quan chức năng tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”.

Thứ tư, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục dựa vào dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thứ 5, Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền tổng kết, đáng giá kết quả hoạt động công tác dân vận chính quyền năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Nguyễn Thanh Thủy-Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

[1] Phấn đấu cải thiện tốt hơn về vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh toàn quốc năm 2019. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả thực hiện các nội dung đánh giá, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI), phấn đấu tiếp tục đứng ở tốp 10 toàn quốc năm 2019 (năm 2018 xếp thứ 6/63 tỉnh, thành).

477 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 305
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 305
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31641831