NHÌN LẠI 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 31/8/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 07/12/2016 về “Tổ chức học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/12/2016 về “Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...  để triển khai, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đến các tổ chức đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Quá trình triển khai thực hiện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết TW4, khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng;  Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, của mỗi một cán bộ, đảng viên; hàng năm vào dịp tháng 5, các chi bộ đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức nền nếp việc sinh hoạt chuyên đề theo hình thức Diễn đàn về chủ đề học tập và làm theo Bác. Người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn các công việc, phần việc cụ thể gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để đưa vào bản cam kết, đăng ký đầu năm; kết quả thực hiện là cơ sở để bình xét, phân loại đảng viên, công chức hàng năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2, tuần đầu tiên mỗi tháng. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đã đi vào nền nếp, nhiều mẫu chuyện về Bác, nhiều điển hình, gương sáng trong học tập và làm theo Bác được chuyển tải đến cán bộ, công chức, nhân dân qua các buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ.

Để đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền được các địa phương, đơn vị, ban, ngành quan tâm, thực hiện tốt.  Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Các ban, ngành, địa phương tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu, đề cương tuyên truyền; các hoạt động cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường, trước cổng cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư; đăng tải các bài viết trên các trang Thông tin điện tử, Bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2018, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng trăm facebook của ngành tuyên giáo, các đoàn thể ra đời nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén và hiệu quả trong tuyên truyền học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy, nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi và thường xuyên. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã góp phần nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.

Để công tác giáo dục đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

 Việc thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI đến nay, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2016 “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; năm 2017 “Năm công tác cán bộ”; năm 2018 “Năm doanh nghiệp”; năm 2019 “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển” và năm 2020 “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”. Kết quả đạt được qua từng chủ đề năm là những mảng màu nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành và thực thi đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi trong thu hút đầu tư. Những kết quả nổi bật trong “Năm công tác cán bộ” như đổi mới công tác đánh giá cán bộ, rà soát bằng cấp trong toàn hệ thống chính trị, xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và đào tạo lại… đã làm cho “cái gốc của mọi công việc” được tăng cường; cùng với “trách nhiệm, kỷ cương” được chấn chỉnh đã tạo luồng gió mới trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, BTVTU đã ban hành quy định về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”. Từ những kết quả bước đầu của việc ký cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với người đứng đầu và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện trong năm 2017 đã được khẳng định. Trong 3 năm 2018, 2019, 2020 Tỉnh ủy triển khai nhân rộng cách làm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương và từ đó lan tỏa đến cấp dưới. Kết quả đạt được rõ nét nhất đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khắc phục có hiệu quả nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết có hiệu quả những hạn chế, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Năm 2019, với mục tiêu tất cả vì cơ sở, cán bộ về tận địa bàn để động viên, trực tiếp chỉ đạo các phong trào, các hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động “Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì dự án động lực”; trên tinh thần đó cá nhân các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành ngày thứ 7 về cơ sở cùng các địa phương chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện. Năm 2017, năm 2018 tỉnh hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Năm 2019, kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, UBND tỉnh đã lựa chọn 30 công trình, dự án lớn để khởi công với tổng mức vốn đầu tư trên 110.000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (51,3%), 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây đạt 14%/năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 -2020 tỉnh đã thu hút được nhiều dự án công nghiệp đi vào hoạt động có hiệu quả như sản xuất gỗ ván MDF (dây chuyền 2), các dự án phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời … Nhiều sản phẩm công nghiệp sản xuất trong tỉnh đã xác lập được uy tín và thương hiệu ở thị trường trong và ngoài nước. Một số dự án may mặc, dày da doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư vào tỉnh có quy mô lớn, vừa tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động địa phương, vừa góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội được tiếp tục đầu tư. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng xã hội được nâng cấp và xây dựng mới. Thương mại-dịch vụ phát triển ổn định. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống giáo dục ngày càng hoàn thiện; cơ sở vật chất từng bước đầu tư khang trang; đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng chuẩn hóa về trình độ. Chất lượng y tế từng bước nâng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giải quyết việc làm thông qua xuất khẩu lao động, thông qua các dự án sử dụng nhiều lao động như may mặc, chế biến nông lâm, hải sản... đã góp phần giải quyết bài toán việc làm, chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trong nhân dân tăng lên, đồng thuận trong xã hội được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen

cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng cuả tỉnh.

Hai là, thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chấ lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, thực hiện tốt các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định trong nhiệm kỳ 2015 -2020 và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 -2025, nhất là về đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện chuyên đề ”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh.

Bốn là, Học tập và làm theo Bác về đạo đức phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng đảng về đạo đức, gắn với thực hiện các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rà soát 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển biến”, đã được nhận diện trong Nghị quyết số 04 -NQ/TW, ngày 30/10/2018 để tự phê bình, tự soi, tự sửa, thực hiện lời căn dặn của Bác ”phải thường xuyên và tự giác tự phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hàng ngày”. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ”lười học tập chủ nghĩa Mác -lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh”; ”không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả”, ”trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm”, ”đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức”, ”thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”... (Nghị quyết 04-NQ/TW)

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Sáu là, duy trì nền nếp việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác định kỳ hàng năm vào tháng 5 ở tất cả chi bộ đảng trong tỉnh. Tiếp tục cải tiến hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực hơn, hấp dẫn hơn gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt diễn đàn. Tiếp tục làm tốt việc cam kết, đăng ký trong thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII và học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên.

Nhìn lại 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đúng vào dịp toàn đảng, toàn dân ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, tự hào về những kết quả đã đạt được, kính yêu Bác, chúng ta ”xin nguyện cùng Người vươn tới mãi” để ”xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như mong ước của Người trước lúc đi xa. Hồ Đại Nam- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

272 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908361