NHIỀU NỘI DUNG TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TRONG NĂM 2019 

Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh thực hiện công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong năm 2019, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng năm 2018 và từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện đi vào chiều sâu các chủ trương, giải pháp, cách làm mới về công tác xây dựng Đảng đã được đề ra trong những năm đầu nhiệm kỳ, được thực tiễn khẳng định là sáng tạo, hiệu quả (như thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm; duy trì có hiệu quả cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trọng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cách một cấp, cơ chế người đứng đầu cấp ủy đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, về thực hiện cơ chế cấp ủy theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ...), có tác động thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác xây dựng đảng, khẳng định rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2019 về“Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển” với các giải pháp trọng tâm về nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quyết liệt, dồn sức trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 25/4/2019), trong đó, quy định rõ 07 nhóm nhiệm vụ phải gương mẫu đi đầu, 07 nhiệm vụ phải kiên quyết chống. Việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội; có tác dụng tích cực để nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xác định nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dự án động lực là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện chủ trương Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực, theo đó, 100% các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác về với các xã nông thôn đồng bằng và miền núi, đến các công trình, dự án để chỉ đạo hai nội dung trọng tâm của tỉnh. Tận dụng triệt để quỹ thời gian, trong những ngày thứ bảy, chủ nhật, người đứng đầu các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương, cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; kiểm tra, hướng dẫn, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; thực hiện cụ thể từng nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện chủ trương này đã góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới và các dự án trọng điểm[1].

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 153-KH/TU, ngày 7/3/2019 chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong toàn tỉnh, trong đó, đã lựa chọn 30 công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để khởi công hoặc khánh thành trong năm 2019. Tăng cường chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh thông qua các Kết luận kinh tế - xã hội năm, 6 tháng đầu năm; làm việc với các địa phương, các ngành liên quan và nhà đầu tư nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về một số đề án, dự án, chương trình, lĩnh vực trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề bức xúc, cần tháo gỡ[2]; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Năm 2019, tỉnh đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhiều nhà đầu tư chiến lược tập trung vào các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá, thúc đẩy kinh tế phát triển. Có 80 dự án được cấp chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký 41.500 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, đã có 29/30 dự án trên các lĩnh vực có quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư trên 111.320 tỷ đồng đã được khởi công, khánh thành đưa vào hoạt động, góp phần quan trọng để các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiệm cận với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Năm 2019 cũng là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lần đầu tiên sau 7  năm tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 7,72%; thực hiện đạt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực hơn các năm trước. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, đẩy mạnh; quốc phòng và an ninh được củng cố và tăng cường, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Là năm Ban Thường vụ tập trung cao độ cho việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, trọng tâm là hiện thực hóa Kế hoạch 84-KH/TU và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, đưa Nghị quyết 18, 19 đi vào cuộc sống. Kết quả trong năm 2019, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đến nay đã hoàn chỉnh phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp 141 đơn vị cấp xã để còn lại 125 đơn vị, giảm 16 xã với khoảng 320 cán bộ, công chức (trung bình 20 người/xã) và 272 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (trung bình 16 người/xã). Về sắp xếp thôn, bản, khu phố, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/HĐND phê duyệt sắp xếp lại 522 thôn, bản, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô số hộ gia đình, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định sắp xếp từ 1.082 thôn, bản, khu phố, xuống còn 799 thôn, bản, khu phố (630 thôn, bản, 169 khu phố); qua đó giảm được 283 thôn, bản, khu phố (thôn giảm 228, khu phố giảm 55) và 849 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố. Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Đã hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy bên trong ở các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, qua sắp xếp, giảm được 10 phòng, 02 phó trưởng ban, 09 trưởng phòng, 13 phó trưởng phòng. Đã tiến hành kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng tất cả các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm. Hoàn thành hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, giảm được 15 biên chế. Hợp nhất Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận ở Thị ủy Quảng Trị. Thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Cam Lộ và Gio Linh; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 06/06 cơ quan Mặt trận, đoàn thể ở cấp tỉnh, qua sắp xếp giảm 13 đơn vị trực thuộc, 03 cấp phó, 12 cấp trưởng phòng, 05 cấp phó phòng. Thực hiện Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ở cấp huyện, đã thực hiện trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 09/09 địa phương; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện ở 05/09 địa phương; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh thanh tra ở 02/09 địa phương; Trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ ở 03/09 địa phương. Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối Nhà nước, toàn tỉnh đã giảm 03 chi cục và 35 phòng, ban thuộc các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền cấp huyện; giảm 23 Ban Quản lý dự án, giảm 141 đơn vị sự nghiệp công lập; 48/54 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ về chi thường xuyên. Về biên chế, toàn tỉnh giảm 234 biên chế công chức, 1.054 biên chế viên chức. Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, với việc quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển; năm 2019 tiết kiệm chi ngân sách gần 100 tỷ đồng.

Gắn với thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết Trung ương 7 đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài.  Theo đó, trên cơ sở đánh giá cán bộ nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015 - 2020; hoàn thành sớm việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch những nhân tố mới, cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo nâng cao tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các cấp, các ngành, các độ tuổi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chỉ đạo thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch và nhu cầu thực tế, ưu tiên đào tạo cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức lớp cán bộ dự nguồn cấp tỉnh. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện cấp ủy quản lý đều thực hiện thống nhất theo quy trình 05 bước chặt chẽ; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn, nhất là việc đưa cán bộ cấp huyện về giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, vừa góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa tăng cường cán bộ cho các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý... Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý cán bộ, rà soát, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm trong công tác cán bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, cương quyết, mạnh dạn thực hiện thay thế những cán bộ năng lực còn hạn chế, uy tín thấp, có sai phạm...

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, quy chế  của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị (76 chuyên đề); tham gia ý kiến đối với các dự thảo Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Đảng Trung ương về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác dân tộc, tôn giáo, nội chính, phòng chống tham nhũng, (10 Đề án). Chỉ đạo kịp thời việc xây dựng các Chương trình hành động/Kế hoạch để cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mới ban hành[3] (06 Chương trình hành động/Kế hoạch). Làm việc với Đoàn kiểm tra số 1152 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra số 1327 của UBKT Trung ương kiểm tra về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW; kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh. Hải Yến

 

[1] Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới được nâng lên (từ 49% lên 51,2%), có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

[2] Tổ chức 54 cuộc làm việc; chỉ đạo nhiều nội dung về kinh tế như dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC; về rà soát, thu hồi các dự án đã giao đất nhưng không triển khai hoặc chậm tiến độ; về việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; về quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2, về chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, về quy hoạch Công viên Thống nhất; về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; về một số vụ việc liên quan đến khai thác ti tan ở xã Vĩnh Thái...vvv...

[3] CTHĐ thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của TW về phát triển bền vững kinh tế biển; về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển các nguồn lực của nền kinh tế; về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, về thực hiện Chiến lược An ninh mạng, về rà soát, sàng lọc đảng viên...vvv... 

376 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 137
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 137
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135197