Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động, nội dung công khai theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực; thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch; phát hiện 06 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm.

Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp... và đều được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban hành 183 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, có tác dụng PCTN; tiến hành 11 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 21 cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện Nghị định 158/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 158, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị; tiếp tục rà soát việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác; có 126 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập (TSTN) năm 2018; có 59/59 cơ quan, đơn vị đã có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập (tăng 01 đơn vị so với 2017 đó là Ban QLDA ĐTXD Dân dụng & Công Nghiệp); có 6.590/6.635 người đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 99,32% (cao hơn năm trước 0,62%); 100% các bản kê khai đã được công khai (theo hình thức niêm yết: 2.315.bản, chiếm tỷ lệ 35,13%; theo hình công bố tại cuộc họp: 4.275 bản, chiếm tỷ lệ 64,87.%). Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành quy trình xử lý hồ sơ tại bộ phận “một cửa” liên thông theo hướng hiện đại. Các đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành và thực hiện quản lý nhà nước theo ISO. Đến nay có 98,42% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách được chú trọng, đã kỷ luật đối với 01 người đứng đầu cơ quan, đơn vị (với hình thức cảnh cáo, điều chuyển công tác khác).

Qua công tác ra soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh, đã khởi tố vụ án (số 21, 22) và khởi tố bị can (số 31, 32) ngày 24/6/2019; đồng thời đôn đốc các đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước 786 triệu đồng theo kết luận thanh tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Đã tiến hành 28 cuộc thanh tra tra kinh tế - xã hội tại 33 đơn vị (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang); kết thúc 16 cuộc thanh tra trục tiếp; đã ban hành kết luận 16 cuộc, phát hiện 17 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 8.564.525.733đ, kiến nghị thu hồi 7.753.106.693đ, kiến nghị khác 811.419.404đ, đã thu hồi 1.266.777.938đ; kiến nghị xử lý hành chính 05 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 5 đối tượng. Các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 03 đơn vị. Hải Yến

 

 

210 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 129
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 129
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181636