Nhận diện âm mưu để chủ động đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam 

Lợi dụng các vấn đề về dân tộc là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam hiện nay. Chúng coi đây là mũi nhọn, ngòi nổ tiến công để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, các dân tộc sống đoàn kết, hòa thuận, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Sự phân bố đan xen giữa các dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn tạo nên sự giao lưu, trao đổi, hòa nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc thống nhất trong sự đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý nên cộng đồng các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không đều về kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống dân trí và các hoạt động xã hội giữa nông thôn với thành thị, miền xuôi và miền núi còn có sự chênh lệch. Đặc biệt, các cộng đồng dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng núi cao, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Mặt khác trình độ dân trí thấp, sự hạn chế về nhận thức cũng như phong tục, tập quán của đồng bào ở một số vùng là điều kiện mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền đạo trái pháp luật, khôi phục tập tục lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến đời sống Nhân dân.

Hiện nay, âm mưu của chúng thường là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Trong đó, chúng tích cực truyền bá tư tưởng phản động, kích động ly khai dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các dân tộc, mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu trong đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá. Chúng đả kích chính sách, pháp luật về dân tộc của Nhà nước ta; xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, "chèn ép", "phân biệt đối xử", đàn áp người dân tộc thiểu số. Chúng tổ chức, tập hợp lực lượng phản động, xây dựng cơ sở tạo sự chống đối trong nội bộ các dân tộc, gây nên một số cuộc bạo loạn mang tính chất chính trị, hòng tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, gây mất ổn định chính trị đất nước. Thời gian qua chúng đã tổ chức nhiều cuộc điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành nghị quyết xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam, chúng tổ chức nhiều đoàn lâm thời, thường trú vào Việt Nam đi các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ nắm tình hình về vấn đề dân chủ, nhân quyền tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong báo cáo hằng năm, tuy đều thừa nhận Việt Nam có chuyển biến tích cực, nhưng các thế lực thù dịch vẫn luôn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; đòi đưa Việt Nam vào diện "những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng" vì họ cho rằng, Việt Nam trấn áp "các chiến sĩ bảo vệ nhân quyền", "còn đàn áp người Thượng biểu tình ở Tây Nguyên", từ sự xuyên tạc, bóp méo này, chúng tổ chức nhiều hoạt động "đấu tranh" nhân quyền đối với Việt Nam, tăng cường thực hiện âm mưu quốc tế hóa vấn đề quyền của người bản địa gắn với vấn đề dân chủ, nhân quyền để tạo sức ép từ bên ngoài và kích động bên trong chống đối Nhà nước ta. Chúng tập trung vào các vấn đề về lịch sử, đất đai, những sai sót trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc và sự khó khăn trong cuộc sống của một bộ phận dân tộc thiểu số để kích động, lôi kéo đồng bào biểu tình, bạo loạn, trốn ra nước ngoài, vu cáo Việt Nam đàn áp đồng bào nhẹ dạ, cả tin, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng. Chúng tìm mọi cách để câu kết, hỗ trợ cho số đối tượng chống đối trong nước thu thập thông tin về những sơ hở thiếu sót của ta trong chính sách dân tộc ở cơ sở để tạo cớ, đồng thời, mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo các “điểm nóng” để vu khống Việt Nam đàn áp đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Thời gian vừa qua các thế lực thù địch và phần tử dân tộc thiểu số Việt Nam cực đoan sống lưu vong ở nước ngoài, ráo riết kích động đồng bào các dân tộc thiểu số trong nước đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chămpa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập. Chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hóa” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với cấp ủy, chính quyền địa phương. Lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng Internet để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những thế, chúng còn kích động các dân tộc thiểu số chống lại chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc với sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Trước tình hình trên, để góp phần đảm bảo an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về dân tộc của Nhà nước nhằm không ngừng phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo quyền bình đẳng của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp, đó là:

- Phải không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với toàn dân, nhất là chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc đối với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Xây dựng khối đại đoàn kết để đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc để hoạt động, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước”. Tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam để từ đó họ có nhận thức đúng, đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không bị lợi dụng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

- Không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Thực hiện đại đoàn kết phải rộng rãi, lâu dài; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, kiên quyết đấu tranh loại trừ nguy cơ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, chống kì thị, chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ti hoặc mặc cảm dân tộc.

 - Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các chương trình, dự án an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc nhanh chóng xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, duy trì, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể; chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc ở địa phương. Đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc, sử dụng những phương pháp phù hợp với đặc thù từng dân tộc, từng tôn giáo.

Chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, dập tắt mọi âm mưu, hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, kích động lôi kéo đồng bào gây rối, bạo loạn. Thường xuyên vạch trần bộ mặt phản động của các thế lực thù địch, phản động để nhân dân nhận rõ và không bị lừa bịp. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh này để làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào./.

                                                    Đại tá Hồ Ngọc Hoàng - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2681 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 216
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 216
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670855