Nguyên tắc tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy theo Quy định 04-Qđi/TW 

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Theo đó, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy được tổ chức theo nguyên tắc sau:

- Bảo đảm tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy; không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan;

- Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; không nhất thiết tổ chức bộ máy ở các địa phương phải giống nhau;

- Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan;

- Đầu mối bên trong các cơ quan do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định;

- Tổng số cấp phó các cơ quan không quá 15 người; Thành ủy Hà Nội và TP. HCM không quá 18 người;

- Biên chế của các cơ quan do ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Quy định 04-QĐi/TW có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2018 và thay thế Quy định 219-QĐ/TW ngày 27/12/2013; Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013.

          ( HY- VPTU tổng hợp)

1072 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1269
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1269
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81543804