Người tham gia kháng chiến được đóng BHYT thế nào? 

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, BHXH huyện Bá Thước đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc đóng BHYT cho người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Theo phản ánh của BHXH huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: 

Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14 và 17 Điều 3, đối tượng quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này mà được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT: Hằng quý, cơ quan BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 9 Điều này. Thời điểm để tính số tiền phải đóng: Các đối tượng được lập danh sách hằng năm, tính tiền đóng từ ngày 1/1, đối với các đối tượng được bổ sung trong năm, tính tiền đóng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại Khoản 4, Điều 9 của Nghị định quy định: Đối với đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định này (trừ những người đang tham gia BHYT thuộc đối tượng khác, hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng); định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan quản lý đối tượng thực hiện đóng BHYT cho đối tượng này.

Như vậy, Khoản 3 và 4 Điều 9 đều đề cập đến phương thức đóng của đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 3 mà không có khoản nào nói về phương thức đóng của đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 3 (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc). 

BHXH huyện Bá Thước đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn về vấn đề này.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT chỉ quy định phương thức đóng của một số đối tượng.

Mặt khác, Điều 7a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xác định và quản lý đối tượng này.

Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, Khoản 5, Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định hàng quý ngân sách Nhà nước chuyển số tiền đóng BHYT của đối tượng này vào quỹ BHYT.

Do vậy, các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn

306 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76435786