Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng 

(Chinhphu.vn) - Để đảm bảo lợi ích cho cả chủ đầu tư và người tham gia giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, về lâu dài, thu phí không dừng cần chuyển sang hình thức trả sau. Khi thực hiện được trả sau sẽ bỏ được barrie trên cao tốc như hiện nay.

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/6/anh-1-1659722121714221986978.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Đến ngày 2/8, cả nước đã có hơn 3,5 triệu xe dá thẻ đầu cuối, đạt gần 76%"><img alt="Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_480072209062502400" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/6/anh-1-1659722121714221986978.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng - Ảnh 1." /></a></div> <p>Đến ng&agrave;y 2/8, cả nước đ&atilde; c&oacute; hơn 3,5 triệu xe d&aacute; thẻ đầu cuối, đạt gần 76%</p> <p>&Ocirc;ng T&ocirc; Nam To&agrave;n, Vụ trưởng Vụ Khoa học C&ocirc;ng nghệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong 2 ng&agrave;y đầu triển khai, lưu lượng xe qua c&aacute;c trạm thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng (ETC) đạt hơn 470.000 xe; số xe phải xử l&yacute; sự cố l&agrave; 23.000 chiếc, chiếm tỉ lệ hơn 4,8%; số lượng xe phải d&aacute;n thẻ, nạp tiền tại trạm l&agrave; gần 17.000 xe.</p> <h2>Tỉ lệ xe d&aacute;n thẻ tr&ecirc;n 80% l&agrave; khả thi</h2> <p>Đến ng&agrave;y 2/8, đ&atilde; c&oacute; hơn 3,5 triệu xe tr&ecirc;n to&agrave;n quốc d&aacute;n thẻ đầu cuối (đạt gần 76%), tăng gần 1,2 triệu phương tiện so với thời điểm cuối năm 2021. Với tốc độ n&agrave;y, &ocirc;ng To&agrave;n cho rằng việc đạt tỉ lệ tr&ecirc;n 80% v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8 l&agrave; rất khả thi.</p> <p>Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, &ocirc;ng To&agrave;n cho biết trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng thu ph&iacute; ETC vẫn c&ograve;n tồn tại một số hạn chế nhất định. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan từ chủ phương tiện v&agrave; hệ thống thu ph&iacute; như: Chủ phương tiện chưa d&aacute;n thẻ đầu cuối trước khi v&agrave;o tuyến, kh&ocirc;ng c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng đủ số dư trong t&agrave;i khoản giao th&ocirc;ng; xe đến trạm thu ph&iacute; mới d&aacute;n thẻ n&ecirc;n t&agrave;i khoản chưa được k&iacute;ch hoạt kịp thời; hệ thống thiết bị tại trạm kh&ocirc;ng đọc được thẻ, nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do nhiều chủ phương tiện d&aacute;n thẻ đ&atilde; l&acirc;u nhưng chưa sử dụng dịch vụ n&ecirc;n thẻ bị suy giảm chất lượng, thẻ bị d&aacute;n sai quy c&aacute;ch...</p> <p>C&aacute;c lỗi kh&aacute;ch quan như: xe d&aacute;n 2 thẻ dẫn đến khi qua trạm barie kh&ocirc;ng mở do c&oacute; một t&agrave;i khoản kh&ocirc;ng đủ số dư; xe đổi chủ n&ecirc;n chủ phương tiện kh&ocirc;ng nắm được th&ocirc;ng tin để nạp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản giao th&ocirc;ng hoặc kh&ocirc;ng d&aacute;n được thẻ mới.</p> <p>Tổng cục Đường bộ nh&igrave;n nhận, c&aacute;c lỗi tr&ecirc;n đ&atilde; được dự kiến trong phương &aacute;n xử l&yacute; t&igrave;nh huống sự cố v&agrave; diễn tập trước đ&oacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n thu ph&iacute; ETC, lưu lượng tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến cao tốc rất lớn n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh chưa thực sự nhuần nhuyễn, kh&ocirc;ng ứng ph&oacute; kịp thời c&aacute;c t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh.</p> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/6/tram-cao-bo-1659722391433672509253.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="VEC cho biết việc yêu cầu nạp tiền tối thiểu chi là yêu cầu tạm thời, sẽ có sự thay đổi phù hợp"><img alt="Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_480073339196272640" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/6/tram-cao-bo-1659722391433672509253.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng - Ảnh 2." /></a></div> <p>VEC cho biết việc y&ecirc;u cầu nạp tiền tối thiểu chi l&agrave; y&ecirc;u cầu tạm thời, sẽ c&oacute; sự thay đổi ph&ugrave; hợp</p> <h3>Y&ecirc;u cầu nạp tiền tối thiểu khi đi 4 tuyến cao tốc khiến người d&acirc;n bức x&uacute;c</h3> <p>Sau khi thực hiện chỉ c&oacute; thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng từ ng&agrave;y (1/8), Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển cao tốc Việt Nam (VEC) đ&atilde; y&ecirc;u cầu số dư tối thiểu trong t&agrave;i khoản giao th&ocirc;ng khi phương tiện đi tr&ecirc;n 4 tuyến cao tốc do đơn vị quản l&yacute;.</p> <p>Cụ thể, đối với cao tốc Nội B&agrave;i - L&agrave;o Cai, số dư tối thiểu l&agrave; 150.000 đồng. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh B&igrave;nh số dư tối thiểu l&agrave; 35.000 đồng. Cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i, số dư tối thiểu l&agrave; 100.000 đồng. Cao tốc TPHCM - Long Th&agrave;nh - Dầu Gi&acirc;y số dư tối thiểu l&agrave; 40.000 đồng.</p> <p>L&yacute; giải về y&ecirc;u cầu duy tr&igrave; số dư t&agrave;i khoản khiến nhiều chủ phương tiện bức x&uacute;c, &ocirc;ng Nguyễn Văn Nhi, Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc VEC cho biết, việc &aacute;p dụng n&agrave;y l&agrave; phương &aacute;n tạm thời trước mắt, nhằm đảm bảo nguy&ecirc;n tắc người điều khiển phương tiện phải duy tr&igrave; số dư t&agrave;i khoản để đi v&agrave;o cao tốc; đảm bảo nguy&ecirc;n tắc tối ưu thời gian xử l&yacute; sự cố, kh&ocirc;ng để &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i tr&ecirc;n cao tốc.&nbsp;</p> <p>&quot;Một xe qua trạm ETC mất khoảng 2-4 gi&acirc;y; trường hợp t&agrave;i khoản kh&ocirc;ng đủ tiền, th&igrave; thời gian xử l&yacute; tại điểm ra sẽ mất tr&ecirc;n 5 ph&uacute;t v&igrave; phải tiến h&agrave;nh kiểm tra, x&aacute;c minh th&ocirc;ng tin điểm v&agrave;o, hướng dẫn nạp tiền, thu tiền mặt. Nếu nhiều phương tiện phải xử l&yacute; th&igrave; c&oacute; thể dẫn đến &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i, mất an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;, đại diện VEC cho biết.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, VEC cũng khẳng định: Việc y&ecirc;u cầu hạn mức nạp tiền chỉ l&agrave; tạm thời, sẽ c&oacute; sự thay đổi ph&ugrave; hợp tốt nhất cho người tham gia giao th&ocirc;ng.</p> <h3>Nghi&ecirc;n cứu phương &aacute;n trả sau&nbsp;</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight type-4_preview" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 15px 15px; padding: 0px; display: inline-block; flex-direction: column; position: relative; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: 350px; z-index: 95; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; float: right; font-family: NotoSerif; font-size: 17px;"> <div class="kbwscwl-relatedbox type-4 baochinhphu" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; float: right; border-width: 3px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 127, 116) rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; border-radius: 3px; overflow: hidden; width: 350px;"><strong>TIN LI&Ecirc;N QUAN</strong> <ul> <li style="text-align:left"><a class="kbwscwlrl-thumb-avata" href="https://baochinhphu.vn/day-manh-thu-phi-theo-hinh-thuc-dien-tu-khong-dung-102220805171621507.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; float: left; width: 147.594px; height: auto;" target="_blank"><img alt="Khắc phục ngay các bất cập thu phí không dừng" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/300/334894974524682240/2022/8/5/chu-xe-o-to-van-keu-thu-phi-tu-dong-khong-dung-con-bat-tien-16596942057812096382125-22-0-647-1000-crop-1659694266285446174752.jpg" style="box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; width:147.594px" /></a> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/day-manh-thu-phi-theo-hinh-thuc-dien-tu-khong-dung-102220805171621507.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; display: block; line-height: 19px; font-family: SFD-bold !important;" target="_blank">Khắc phục ngay c&aacute;c bất cập thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng</a></h4> </li> <li style="text-align:left"><a class="kbwscwlrl-thumb-avata" href="https://baochinhphu.vn/khan-truong-khac-phuc-loi-khi-van-hanh-thu-phi-khong-dung-tren-cao-toc-10222080219222788.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; float: left; width: 147.594px; height: auto;" target="_blank"><img alt="Khẩn trương khắc phục lỗi khi vận hành thu phí không dừng trên cao tốc" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/300/334894974524682240/2022/8/2/562f44a18e524c0c1543-165944264979923374438-20-0-818-1276-crop-16594428906951814971369.jpg" style="box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; width:147.594px" /></a> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/khan-truong-khac-phuc-loi-khi-van-hanh-thu-phi-khong-dung-tren-cao-toc-10222080219222788.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; display: block; line-height: 19px; font-family: SFD-bold !important;" target="_blank">Khẩn trương khắc phục lỗi khi vận h&agrave;nh thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng tr&ecirc;n cao tốc</a></h4> </li> <li style="text-align:left"><a class="kbwscwlrl-thumb-avata" href="https://baochinhphu.vn/tao-thuan-loi-nhat-cho-nguoi-dan-khi-thuc-hien-thu-phi-khong-dung-102220730150243002.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; float: left; width: 147.594px; height: auto;" target="_blank"><img alt="Tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện thu phí không dừng" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/300/334894974524682240/2022/7/30/anh-thuphi-16591678991612115301339-0-0-674-1078-crop-16591679114541578783165.jpeg" style="box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; width:147.594px" /></a> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/tao-thuan-loi-nhat-cho-nguoi-dan-khi-thuc-hien-thu-phi-khong-dung-102220730150243002.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; display: block; line-height: 19px; font-family: SFD-bold !important;" target="_blank">Tạo thuận lợi nhất cho người d&acirc;n khi thực hiện thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng</a></h4> </li> </ul> </div> </div> <p>Đối với việc l&aacute;i xe phải nạp tiền tối thiểu khi đi 4 tuyến cao tốc do VEC quản l&yacute;, &ocirc;ng T&ocirc; Nam To&agrave;n cho hay: Đối với c&aacute;c tuyến cao tốc hiện mới chỉ c&oacute; VEC y&ecirc;u cầu số dư tối thiểu. Tổng cục Đường bộ kh&ocirc;ng ủng hộ phương &aacute;n n&agrave;y. Cơ sở ph&aacute;p l&yacute; y&ecirc;u cầu số dư hiện chưa chặt chẽ, chưa c&oacute; quy định n&agrave;o y&ecirc;u cầu người sử dụng dịch vụ phải nạp tiền tối thiểu.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, để đảm bảo lợi &iacute;ch cho cả chủ đầu tư v&agrave; người tham gia giao th&ocirc;ng, &ocirc;ng T&ocirc; Nam To&agrave;n cũng th&ocirc;ng tin: Về l&acirc;u d&agrave;i thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng cần chuyển sang h&igrave;nh thức trả sau. Trong c&aacute;c giai đoạn ph&aacute;t triển của thu ph&iacute; điện tử kh&ocirc;ng dừng, sau giai đoạn trả trước sẽ chuyển sang trả sau. Khi thực hiện được trả sau sẽ bỏ được barie.</p> <p>Sở dĩ hiện nay chưa thực hiện được h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n trả sau đối với dịch vụ thu ph&iacute; kh&ocirc;n dừng bởi 2 vướng mắc. Đầu ti&ecirc;n l&agrave; quy tr&igrave;nh thanh to&aacute;n giữa nh&agrave; cung cấp dịch vụ, nh&agrave; đầu tư BOT v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng. Sau khi nh&agrave; cung cấp dịch vụ thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng thu được tiền trong ng&agrave;y phải chuyển tiền cho nh&agrave; đầu tư BOT.&nbsp;</p> <p>Tiếp đ&oacute;, nh&agrave; đầu tư BOT chuyển cho ng&acirc;n h&agrave;ng để trả nợ. Nếu chuyển sang trả sau, th&ocirc;ng thường chu kỳ mất 30 ng&agrave;y mới thanh to&aacute;n. Việc chậm chu kỳ thanh to&aacute;n sẽ phải đ&agrave;m ph&aacute;n lại tất cả c&aacute;c hợp đồng cung cấp t&iacute;n dụng cho dự &aacute;n.</p> <p>Về mặt kỹ thuật, hệ thống thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng hiện nay đ&atilde; đ&aacute;p ứng được cho việc trả sau, nhưng đang vướng mắc về h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute;.&nbsp;</p> <p>&quot;Tổng cục Đường bộ đang phối hợp r&agrave; so&aacute;t lại h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; cho thanh to&aacute;n trả sau. Tổng cục cũng đang nghi&ecirc;n cứu phương &aacute;n kết nối với cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư của Bộ C&ocirc;ng an, khi chủ phương tiện kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n sẽ kh&oacute;a c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến số định danh c&aacute; nh&acirc;n đ&oacute;&quot;, &ocirc;ng T&ocirc; Nam To&agrave;n cho biết.</p> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/6/anh-4-16597221217941034816709.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Hai nhà cung cấp dịch vụ là VETC và VDTC khẳng định không thu bất kỳ loại phí nạp tiền nào của người dân"><img alt="Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_480072198523027456" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/6/anh-4-16597221217941034816709.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Nghiên cứu phương án trả sau đối với thu phí không dừng - Ảnh 4." /></a></div> <p>Hai nh&agrave; cung cấp dịch vụ l&agrave; VETC v&agrave; VDTC khẳng định kh&ocirc;ng thu bất kỳ loại ph&iacute; nạp tiền n&agrave;o của người d&acirc;n</p> <h3>VETC v&agrave; VDTC kh&ocirc;ng thu bất cứ khoản ph&iacute; nạp tiền n&agrave;o</h3> <p>Đối với vấn đề nạp tiền t&agrave;i khoản phải mất ph&iacute;, đại diện hai nh&agrave; cung cấp dịch vụ l&agrave; VETC v&agrave; VDTC khẳng định kh&ocirc;ng hề thu bất cứ loại ph&iacute; nạp tiền n&agrave;o của người d&acirc;n, ph&iacute; n&agrave;y l&agrave; do ph&iacute;a ng&acirc;n h&agrave;ng hoặc đơn vị trung gian thanh to&aacute;n quy định.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ khuyến nghị chủ phương tiện n&ecirc;n sử dụng dịch vụ chuyển khoản miễn ph&iacute; v&agrave;o t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của VETC hoặc VDTC bằng h&igrave;nh thức internet banking để nạp tiền, nội dung chuyển khoản chỉ cần điền th&ocirc;ng tin biển số xe hoặc số t&agrave;i khoản giao th&ocirc;ng l&agrave; c&oacute; thể đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>Số tiền trong t&agrave;i khoản giao th&ocirc;ng thuộc quyền sở hữu v&agrave; quản l&yacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng, khi xe đi qua trạm th&igrave; số tiền bị trừ sẽ thuộc quyền sở hữu của đơn vị cung cấp dịch vụ v&agrave; số dư c&ograve;n lại kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể r&uacute;t ra t&ugrave;y theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <h3>Tạo ra th&oacute;i quen để người d&acirc;n sử dụng</h3> <p>Thứ trưởng Bộ GTVT L&ecirc; Đ&igrave;nh Thọ y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị đẩy mạnh th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền, duy tr&igrave; lực lượng chuy&ecirc;n nghiệp để vận h&agrave;nh hệ thống, tăng cường th&ecirc;m c&aacute;c h&igrave;nh thức hỗ trợ d&aacute;n thẻ cho người d&acirc;n. Nguy&ecirc;n tắc l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ phải kết nối th&ocirc;ng suốt với nhau, xử l&yacute; dứt điểm về t&igrave;nh trạng d&aacute;n thẻ chồng lấn.</p> <p>Vấn đề thanh to&aacute;n,&nbsp;Thứ trưởng cho rằng, việc khuyến nghị duy tr&igrave; số dư trong t&agrave;i khoản chỉ l&agrave; phương &aacute;n tạm thời, phải t&iacute;nh to&aacute;n kỹ lưỡng mọi t&igrave;nh huống thật ph&ugrave; hợp v&agrave; phải giải th&iacute;ch r&otilde; để người d&acirc;n hiểu r&otilde;, chia sẻ.</p> <p>&quot;Tinh thần l&agrave; phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; tr&ecirc;n hết, l&agrave;m được g&igrave; để người d&acirc;n ủng hộ l&agrave; phải l&agrave;m, nhằm tạo ra th&oacute;i quen v&agrave; để người d&acirc;n thấy được gi&aacute; trị lợi &iacute;ch của ETC&quot;, Thứ trưởng y&ecirc;u cầu.</p> <p style="text-align:right"><strong>Phan Trang</strong></p>

49 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 560
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 560
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53776837