NGÀNH TUYÊN GIÁO QUẢNG TRỊ - CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO NGAY TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 

Tổ chức, triển khai Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng đầu năm 2021, toàn Ngành Tuyên giáo Quảng Trị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, vì vậy đã đạt những kết quả nổi bật là:

Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… sâu rộng, tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội; Đổi mới và đa dạng hóa hình thức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng[1]; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên ở cơ sở cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Tham mưu cấp ủy các cấp thành lập đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2020-2025 và bước đầu hoạt động có nền nếp; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Chú trọng việc tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ phóng viên thường trú tham gia công tác tuyên truyền và định hướng dư luận.  Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ, gắn với tuyên truyền, giáo dục có nhiều hình thức phong phú, sinh động; Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện; phát huy vai trò chủ lực của ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới trong công tác lựa chọn, đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ CTV DLXH; duy trì và phát huy hiệu quả đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các ngành, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực Khoa giáo; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ[2] Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiếp nhận hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Phát huy kết quả đạt được từ nay đến cuối năm 2021, toàn Ngành Tuyên giáo tập trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ...các sự kiện chính trị, xã hội của quê hương, đất nước; trong đó tập trung: Kết quả Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kỳ hợp thứ nhất Quốc hội Khóa XV; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần; 110 năm ngày sinh dồng chí Lê Đức Thọ; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Làm tốt công tác nắm bắt thông tin dự báo tình hình, định hướng dư luận, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trên không gian mạng. Tổ chức có chất lượng các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2021 cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2018 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tin rằng với sự đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo Ngành Tuyên giáo Quảng Trị sẽ có bước khởi sắc mới. Trí Ánh

 


[1] Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đạt tỷ lệ trên 96%. Toàn tỉnh đã tổ chức được 235 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với hơn 18.700 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 95,5%.  Tổ chức tiếp nhận Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với số lượng 2.103 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp.

  [2] Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù cho người lớn”; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 06-CT/TU ngày 1/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công  nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”…

20 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 956
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 956
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32776906