Ngăn chặn đầu cơ sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa 

(Chinhphu.vn) – Trong thời gian gần đây, một bộ phận người dân không đến các cơ sở y tế để khám bệnh mà tự mua và sử dụng sinh phẩm chẩn đoán để xét nghiệm và tự mua thuốc điều trị cúm mùa dẫn đến có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc, trang thiết bị y tế bất hợp lý, kể cả việc rao bán trên mạng xã hội.

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/8/5/thuoc-16597025999141708776295.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; cursor: zoom-in; display: block; outline: none !important;" target="_blank" title="Ngăn chặn đầu cơ sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa."><img alt="Ngăn chặn đầu cơ sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_479990352325607424" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/8/5/thuoc-16597025999141708776295.jpg" style="box-sizing:border-box; display:inline-block; margin:0px auto; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:top; width:777px" title="Ngăn chặn đầu cơ sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa - Ảnh 1." /></a></div> <p>Ngăn chặn đầu cơ sinh phẩm x&eacute;t nghiệm, thuốc chữa bệnh c&uacute;m m&ugrave;a.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 5/8/2022, Bộ Y tế c&oacute; c&ocirc;ng văn số 4216/BYT-TB-CT gửi Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố về việc tăng cường quản l&yacute; mua b&aacute;n sinh phẩm x&eacute;t nghiệm, thuốc chữa bệnh c&uacute;m m&ugrave;a.</p> <p style="text-align:justify">Bộ Y tế cho biết, Bộ đ&atilde; c&oacute; văn bản y&ecirc;u cầu Sở Y tế c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố triển khai thực hiện nghi&ecirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh m&ugrave;a h&egrave; năm 2022, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng đến ph&ograve;ng chống dịch c&uacute;m m&ugrave;a, dịch COVID-19 v&agrave; c&aacute;c bệnh l&acirc;y truyền qua đường h&ocirc; hấp kh&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, trong thời gian gần đ&acirc;y, một bộ phận người d&acirc;n kh&ocirc;ng đến c&aacute;c cơ sở y tế để kh&aacute;m bệnh m&agrave; tự mua v&agrave; sử dụng sinh phẩm chẩn đo&aacute;n để x&eacute;t nghiệm v&agrave; tự mua thuốc điều trị c&uacute;m m&ugrave;a dẫn đến c&oacute; hiện tượng đầu cơ, găm h&agrave;ng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng gi&aacute; b&aacute;n thuốc, trang thiết bị y tế bất hợp l&yacute;, kể cả việc rao b&aacute;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">Để sẵn s&agrave;ng v&agrave; đảm bảo cung cấp thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch c&uacute;m m&ugrave;a, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo c&aacute;c đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tr&ecirc;n địa b&agrave;n chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng cung ứng thuốc điều trị, sinh phẩm chẩn đo&aacute;n x&eacute;t nghiệm c&uacute;m m&ugrave;a, đặc biệt l&agrave; test nhanh x&eacute;t nghiệm c&uacute;m m&ugrave;a.</p> <p style="text-align:justify">Đảm bảo giữ ổn định gi&aacute; thuốc điều trị, c&aacute;c trang thiết bị y tế x&eacute;t nghiệm, ph&ograve;ng chống dịch c&uacute;m m&ugrave;a, đặc biệt l&agrave; test nhanh x&eacute;t nghiệm c&uacute;m m&ugrave;a; kh&ocirc;ng b&aacute;n cho c&aacute;c đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng gi&aacute; khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, g&acirc;y khan hiếm thị trường.</p> <p style="text-align:justify">Thực hiện k&ecirc; khai gi&aacute;, ni&ecirc;m yết gi&aacute; thuốc điều trị, trang thiết bị y tế theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight type-4_preview" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 15px 15px; padding: 0px; display: inline-block; flex-direction: column; position: relative; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: 350px; z-index: 95; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; float: right; font-family: NotoSerif; font-size: 17px;"> <div class="kbwscwl-relatedbox type-4" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; float: right; border-width: 3px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 127, 116) rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; border-radius: 3px; overflow: hidden; width: 350px;"><strong>TIN LI&Ecirc;N QUAN</strong> <ul> <li style="text-align:left"><a class="kbwscwlrl-thumb-avata" href="https://baochinhphu.vn/thuoc-tamiflu-co-chua-duoc-cum-a-khong-102220727065348976.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; float: left; width: 147.594px; height: auto;" target="_blank"><img alt="Thuốc Tamiflu có chữa được cúm A không?" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/300/334894974524682240/2022/7/27/img7653-16588792329511360245515-358-0-1348-1584-crop-16588794954491955517986.jpg" style="box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; width:147.594px" /></a> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/thuoc-tamiflu-co-chua-duoc-cum-a-khong-102220727065348976.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; display: block; line-height: 19px; font-family: SFD-bold !important;" target="_blank">Thuốc Tamiflu c&oacute; chữa được c&uacute;m A kh&ocirc;ng?</a></h4> </li> <li style="text-align:left"><a class="kbwscwlrl-thumb-avata" href="https://baochinhphu.vn/cum-a-tai-mien-bac-co-dang-lo-ngai-102220721182238136.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; float: left; width: 147.594px; height: auto;" target="_blank"><img alt="Cúm A tại miền Bắc có đáng lo ngại?" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/300/334894974524682240/2022/7/21/unnamed-1-1658402492214399782844-0-0-903-1445-crop-16584025465981264140518.jpg" style="box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; width:147.594px" /></a> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/cum-a-tai-mien-bac-co-dang-lo-ngai-102220721182238136.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; display: block; line-height: 19px; font-family: SFD-bold !important;" target="_blank">C&uacute;m A tại miền Bắc c&oacute; đ&aacute;ng lo ngại?</a></h4> </li> <li style="text-align:left"><a class="kbwscwlrl-thumb-avata" href="https://baochinhphu.vn/so-nguoi-mac-cum-a-tang-bat-thuong-tuyet-doi-khong-chu-quan-voi-benh-102220719095533897.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: -webkit-link; float: left; width: 147.594px; height: auto;" target="_blank"><img alt="Số người mắc cúm A tăng bất thường, tuyệt đối không chủ quan với bệnh" src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/300/334894974524682240/2022/7/19/cum-a-16581987533401729141684-69-0-444-600-crop-16581987600331087944369.jpg" style="box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; width:147.594px" /></a> <h4><a class="title link-callout" href="https://baochinhphu.vn/so-nguoi-mac-cum-a-tang-bat-thuong-tuyet-doi-khong-chu-quan-voi-benh-102220719095533897.htm" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; display: block; line-height: 19px; font-family: SFD-bold !important;" target="_blank">Số người mắc c&uacute;m A tăng bất thường, tuyệt đối kh&ocirc;ng chủ quan với bệnh</a></h4> </li> </ul> </div> </div> <p style="text-align:justify">C&aacute;c cơ quan chức năng, quản l&yacute; thị trường tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra việc k&ecirc; khai gi&aacute;, ni&ecirc;m yết gi&aacute; b&aacute;n v&agrave; b&aacute;n đ&uacute;ng gi&aacute; ni&ecirc;m yết; kiểm tra c&aacute;c h&agrave;nh vi lợi dụng t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, khan hiếm thuốc, trang thiết bị y tế tr&ecirc;n thị trường để đầu cơ, găm h&agrave;ng, mua gom h&agrave;ng h&oacute;a hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng gi&aacute; b&aacute;n c&aacute;c thuốc, trang thiết bị y tế ph&ograve;ng chống dịch c&uacute;m m&ugrave;a bất hợp l&yacute;. Kiểm tra, ngăn chặn c&aacute;c đơn vị thu mua, đầu cơ, rao b&aacute;n tr&ecirc;n mạng tr&aacute;i ph&eacute;p thuốc, trang thiết bị y tế ph&ograve;ng, chống dịch c&uacute;m m&ugrave;a để trục lợi, ki&ecirc;n quyết xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n vi phạm.</p> <p style="text-align:justify">Tuy&ecirc;n truyền, hướng dẫn người d&acirc;n khi c&oacute; biểu hiện nghi ngờ cần đến c&aacute;c cơ sở y tế, trạm y tế x&atilde;, phường để kh&aacute;m bệnh, x&eacute;t nghiệm v&agrave; sử dụng thuốc theo chỉ định của b&aacute;c sỹ.</p> <p style="text-align:right"><strong>Tuệ Văn</strong></p>

51 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 633
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 634
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53778271