NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NĂM 2021 

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt sau khi tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp, cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị từ trước đến nay luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị trong năm 2021, cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, một cách nghiêm túc và hiệu quả, chú trọng việc thông tin lý luận và thực tiễn mới.

Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng và nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng. Chú trọng tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; Những thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991...

Thứ hai: Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai Chỉ thị 05- CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương như: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021); 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 -28/1/2021); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021)….

 Trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hàng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chỉ đạo đài phát thanh tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt việc tốt, mô hình triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tại địa phương, đơn vị.

Thứ ba: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, ngành.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh mới.

Thứ tư: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Trên cơ sở Đề án và Thông báo kết luận 176-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng”, cấp ủy các cấp xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung các giải pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, hấp dẫn trên internet, mạng xã hội...; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên cấp huyện giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội…

Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đồng thời gắn nội dung bài giảng với điều kiện thực tế ở cấp huyện, cấp xã, với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra; bổ sung yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các bài giảng. Tùy vào điều kiện thực tế, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, như: tổ chức lớp học theo hình thức tập trung và không tập trung; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị trấn, phường)...

Về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trong khi chưa có tài liệu mới từ Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện theo các hướng dẫn trước đây và chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 vào bài giảng.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện; Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện

 Cấp ủy cấp huyện tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy. Ưu tiên cho các giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện các khóa... Chú trọng đẩy mạnh triển khai đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo tinh thần Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII. Châu Minh

750 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 995
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 995
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32777011