Nâng cao chất lượng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

Nhằm phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt bởi Quyết định số 229/QĐ-TTg, ngày 13/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ các mục tiêu cụ thể sau:

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức khoa học và công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25 - 30 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40 - 50 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương. Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm. Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.

Đến năm 2050, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước; một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Phương án phát triển: Rà soát, tinh gọn đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các bộ, ngành, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với định hướng ưu tiên về phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia, ngành. Đẩy mạnh phát triển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, then chốt để triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới; tập trung ưu tiên phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, cơ khí chế tạo, năng lượng, môi trường. Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục duy trì mỗi bộ, ngành có 01 tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách trong lĩnh vực phụ trách; tiếp tục duy trì, củng cố các tổ chức nghiên cứu cơ bản. Phát triển hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập gắn với yêu cầu đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, lĩnh vực nhằm phát triển, tích hợp hình thành các cụm liên kết đổi mới sáng tạo với các khu công nghệ cao, khu dân cư, trung tâm tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, trường đại học, viện nghiên cứu. Tăng cường liên kết các tổ chức khoa học và công nghệ công lập với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn trong nước và ngoài nước có thế mạnh, dẫn đầu về lĩnh vực khoa học và công nghệ để thúc đẩy kết nối, phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục duy trì mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh phát triển các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. Củng cố, đầu tư phát triển một số tổ chức khoa học và công nghệ của các địa phương nghiên cứu kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thúc đẩy hình thành và đầu tư nâng cao năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế và ưu tiên phát triển của từng vùng kinh tế - xã hội.

Tiếp tục duy trì các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Huy động nguồn lực để đầu tư, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp các công nghệ dẫn dắt, tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Diện tích đất xây dựng tổ chức khoa học và công nghệ công lập, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, Nghị quyết số 39/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội khóa 15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 và các quy định về pháp luật đất đai khác có liên quan.

Đến năm 2030, khoảng 14% tổng số tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại thời điểm năm 2021 được bố trí tăng thêm diện tích sử dụng cho trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm, khu thử nghiệm, trạm, trại đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2030 đến 2050, khoảng 15% tổng số tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại thời điểm năm 2030 được bố trí tăng thêm diện tích sử dụng cho trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm, khu thử nghiệm, trạm, trại đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thiết bị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ: Đầu tư thiết bị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ưu tiên bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia, liên ngành, liên vùng./. Lệ Thu (tổng hợp từ nguồn Ban TGTW)

 

78 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 646
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 646
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80154885