Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong tình hình mới” diễn ra trong không khí toàn dân, toàn quân đang tưng bừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 30/4/1975-30/4/2017; chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây cũng là dịp kỷ niệm 18 năm Ngày thành lập Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự (29/4/1999-29/4/2017).

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự khẳng định: Nhận rõ trách nhiệm và vinh dự của cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ nghiên cứu của Viện đã tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Phát huy vai trò nòng cốt vai trò của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự trong nghiên cứu khoa học và đấu tranh tư tưởng – lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong quân đội.

Trong tình hình mới, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến đổi phức tạp. Thực tiễn xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi khoa học xã hội và nhân văn quân sự phải đi sâu nghiên cứu. Làm gì và làm như thế nào cho xứng tầm là Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự hàng đầu và là cơ quan duy nhất trong quân đội và quốc gia chuyên sâu nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Hơn 40 tham luận của các nhà khoa học được trình bày và gửi tới hội thảo đều thống nhất khẳng định những kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự đã đạt được trong thời gian qua, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên khoa học xã hội nhân văn.

Các tham luận đã đi sâu phân tích làm rõ thực trạng, kinh nghiệm, yêu cầu, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn các công trình khoa học, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng, lý luận, xây dựng tiềm lực khoa học; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo giữa Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự với các cơ quan, đơn vị trong học viện, trong và ngoài quân đội.

Trong tình hình mới, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong; yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đang đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự phải tích cực tham gia nghiên cứu, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, nhất là vững mạnh về chính trị.

Mạnh Hùng