Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

Ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, về “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, tình hình thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp tổ chức công khai cho người lao động biết, tạo điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến và giám sát các kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động..., tạo không khí dân chủ, đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập, việc làm, đời sống của người lao động.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định. Tình trạng vi phạm Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội còn nhiều và mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở nhưng chậm khắc phục. Nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác đối thoại, tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng, ký kết thỏa ước lao động giữa người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn và người lao động chưa thực hiện đúng theo quy định.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, 18/02/1998, của Bộ Chính trị khoá VIII “Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/1/2016, của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013, của Chính phủ về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc của các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sự dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người lao động.

- Tăng cường mở rộng, phát huy dân chủ trong đội ngũ người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Chú trọng công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hàng năm việc thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP. Kịp thời xử lý các hành vi xâm phạm quyền làm chủ liên quan đến người lao động; lợi dụng dân chủ để xúi giục, lôi kéo, kích động, diễu hành, biểu tình gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Cấp ủy và người đứng đầu trong các loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi phụ trách, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 399-QĐ/TU, ngày 18/11/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Đề án phát triển  tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020”.

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông giành thời lượng thích hợp để thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh có chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP. T.Trang

1336 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 603
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 603
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74030355