Nâng cao chất lượng đảng viên – Nhìn từ kết quả xử lý, sàng lọc đảng viên thời gian qua 

Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước và toàn xã hội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, không ít phần tử thù địch, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tìm mọi cách chống phá Đảng từ nhiều phía, do vậy, Đảng cần phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ khâu kết nạp đến rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”, “ để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Và trong xã hội, đối với nhân dân, vị trí, vai trò của Đảng, hình ảnh của Đảng được hiện hữu một cách trọn vẹn ở người đảng viên. Với dân, đảng viên tốt thì Đảng tốt và ngược lại, bất cứ một sự hoen mờ nào của đảng viên cũng đều làm cho hình ảnh, vị trí của Đảng bị ảnh hưởng và thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy, việc sàng lọc, loại bỏ những đảng viên vi phạm để làm trong sạch tổ chức đảng là hết sức cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ “ Phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh…”. 

Đối với tỉnh ta, trong thời gian qua, công tác đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ tỉnh hiện có 45.726 đảng viên, chiếm 7.62% so với dân số của tỉnh, đang sinh hoạt ở 556 tổ chức cơ sở đảng, 2.513 chi bộ trực thuộc. Mặc dù đứng trước nhiều diễn biến phức tạp, nhiều mặt trái cùng những hiện tượng tiêu cực của cơ chế thị trường, đời sống của một bộ phận đảng viên ở thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp... còn gặp khó khăn nhưng đa phần đội ngũ đảng viên của tỉnh đã giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước, làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đa số đảng viên đã nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về tư tưởng chính trị còn hạn chế, sa sút về đạo đức lối sống, thiếu rèn luyện, vi phạm kỷ luật. Do vậy, cùng với việc tăng cường công tác kết nạp đảng viên, tạo điều kiện cho những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cũng đã chú trọng công tác rà soát, sàng lọc, loại những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng, thực hiện chủ yếu bằng công cụ, cánh tay đắc lực của Đảng là công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng nhiều so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề với quy mô lớn, đạt chất lượng, hiệu quả, giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ toàn diện, đồng bộ, sâu sắc hơn. UBKT cấp uỷ các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm tăng 132% và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 17,4%. Nhiều tổ chức đảng đã gắn việc xem xét, xử lý kỷ luật với công tác tư tưởng và tổ chức nên có tác dụng tích cực trong ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hạn chế khiếu nại kỷ luật. Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Với việc triển khai nhiều biện pháp sàng lọc đội ngũ đảng viên, trong giai đoạn 2008-2018, cấp ủy các cấp và các chi bộ đã kiểm tra 4.663 tổ chức đảng và 3.486 đảng viên; giám sát 3.712 tổ chức đảng và 3.945 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 210 tổ chức đảng và 773 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 38 tổ chức đảng và 2.477 đảng viên, trong đó đã đưa ra khỏi đảng 116 đảng viên bằng hình thức kỷ luật khai trừ đảng. Riêng trong năm 2018, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật khai trừ 17 trường hợp đảng viên vi phạm.

Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng còn được thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu tạo nguồn, xét chọn cảm tình Đảng, thẩm định hồ sơ của người xin vào Đảng và xét công nhận đảng viên chính thức. Các tiêu chuẩn, điều kiện của người vào Đảng được rà soát, bảo đảm đúng quy định; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm thực hiện nghiêm túc, qua đó đã kịp thời phát hiện những đảng viên có dấu hiệu vi phạm để giám sát, kiểm tra và chấn chỉnh, xử lý kỷ luật. Từ năm 2011 đến 2017, các cấp ủy, chi bộ đã làm thủ tục xóa tên 225 đảng viên, trong đó đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức 37 trường hợp; đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng 122 trường hợp; đảng viên giảm sút ý chí phần đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên 66 trường hợp. Những giải pháp và biện pháp xử lý trên đều không ngoài mục tiêu, phương châm mong muốn giữ lại đảng viên là chính, chứ không muốn phải đưa ra khỏi Đảng bởi kết nạp được một đảng viên không hề dễ dàng, là sinh mệnh chính trị của một con người, nhưng khi phải áp dụng biện pháp xóa tên hay khai trừ đảng viên phải là sự trăn trở, thận trọng, cân nhắc rất kỹ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trước những vi phạm, sai sót của đảng viên.

Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, nhất là nhận thức về Đảng và những vấn đề về xây dựng Đảng; giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, để người đảng viên thấm đượm sâu sắc lý tưởng và lẽ sống vì Đảng, vì Dân mới có hành động tiên phong, dấn thân. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa Đảng trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tự phê bình và phê bình trong Đảng, đánh giá đúng đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên để giáo dục, phòng ngừa đảng viên sai phạm, khuyết điểm. Kiểm tra làm rõ, xử lý kịp thời đối với những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, có dư luận và có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Được biết Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ ban hành Chỉ thị “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng” nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào chiều sâu, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tự suy thoái về chính trị, tư tưởng của một bộ phận đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để mỗi đảng viên ghi nhớ mãi lời tuyên thệ thiêng liêng trong lễ kết nạp Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ mạnh, để Đảng mạnh. Hải Yến

183 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 113
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 113
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809232