Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trih cho đoàn viên, thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay 

Đoàn viên thanh niên với tư cách là đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng, dân tộc trong tương lai. Hiện nay, các thế lực thù địch đã, đang ra sức tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc các quan điểm trong đó trọng tâm nền tảng tư tưởng của Đảng với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc rất khó khăn, phức tạp, liên tục và lâu dài, nhưng khó khăn và phức tạp đến đâu cũng phải làm, vì đó là quyền và nghĩa vụ của mỗi đoàn viên thanh niên hiện nay.

Nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong những năm qua, các cấp bọ đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách  Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên; 4 đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022.

 Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-TĐ, ngày 30/12/2011 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi đoàn viên thanh niên; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận  trong  thanh  niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên.

Ngày 25/3/2020, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thành lập “Câu lạc bộ lý luận trẻ”. Đây là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội khác; là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh trước các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Tính đến cuối năm 2020, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin trên mạng xã hội của Đoàn Thanh niên thông qua 25 tài khoản, chuyên trang của đoàn cấp tỉnh và cấp huyện, hàng trăm tài khoản, chuyên trang của các cơ sở đoàn. Hàng năm, các cấp bộ đoàn trực thuộc còn mở nhiều lớp tập huấn kỹ năng sử dụng các trang mạng xã hội để đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, chính vì vậy mà lực lượng này cũng cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh rơi vào cái “bẫy” diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, làm tuổi trẻ mất phương hướng.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị từ chi đoàn, đoàn cơ sở, xã đoàn, huyện đoàn thành lập tài khoản facebook riêng, tổ chức các cuộc vận động để tuyên truyền, lan toả những hình ảnh, câu chuyện đẹp. Điển hình là cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang cộng đồng “Tỉnh đoàn Quảng Trị” và các trang facebook cấp huyện, cấp cơ sở. Đều đặn mỗi ngày vào sáng sớm và trước giờ đi ngủ, các trang facebook của các cấp bộ đoàn sẽ đăng tải những tin tức, câu chuyện tích cực. Nhiều bài viết đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dùng mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, lượt tiếp cận. Những tin tích cực như “cơn gió mát lành” làm dịu đi cái ngột ngạt giữa “cơn bão” tin giả, tin tiêu cực, qua đó góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên, đồng thời tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Đó là những cơ sở rất quan trọng góp phần giúp các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; qua đó, khẳng định được niềm tin của thế hệ trẻ với Đảng, chế độ, và kiên trì bảo vệ Đảng.

Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tiếp tục giải quyết như: còn một bộ phận đoàn viên thanh niên có biểu hiện thụ động, lười học, ngại học lý luận chính trị, không quan tâm đến chính trị, thờ  ơ với chính trị; thậm chí một số thanh niên thông qua Internet, mạng xã hội để bày tỏ suy nghĩ tiêu cực, ý kiến cá nhân không dựa trên nền tảng của sự hiểu biết đầy đủ, nhận thức tỉnh táo và lý trí, có những bài viết, bình luận theo hướng bôi đen, tiêu cực, suy giảm niềm tin, thậm chí hùa theo luận điệu của kẻ xấu để phê phán đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, nội dung học tập lý luận chính trị chưa được cập nhận thường xuyên, phương thức, hình thức chư đa dạng, hấp dẫn,… đoàn viên thanh niên hiện nay.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc rất quan trọng, đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể,  hệ  thống  chính trị và Nhân dân. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên hiện nay. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của các cấp ủy đảng cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên của địa phương, đơn vị mình. Các cấp đoàn tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”, Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) trong đoàn viên. Tiếp tục thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp.

Thứ hai, công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, là một bộ phận quan trọng về lý luận trong lĩnh vực chính trị; mang tính Đảng, tính giai cấp; đồng thời, có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa học cao. Vì vậy, giáo dục lý luận chính trị, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà  nước… là yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, bức thiết đối với mỗi bộ, đảng viên đặc biệt thế hệ đoàn viên thanh niên hiện nay.

Thứ ba, đào tạo, xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo viên lý luận chính trị có tâm huyết, có chất lượng và bản lĩnh chính trị cao, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.Vấn đề đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng yếu tố hàng đầu, quan trọng nhất, đó chính là chất lượng và bản lĩnh của đội ngũ giáo viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị. Do vậy, đào tạo, xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ, có chất lượng, có nhận thức sâu sắc, đầy đủ, rõ ràng về vai trò, tầm quan trọng, bản chất cách mạng, tiến bộ, khoa học, đúng đắn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị vững vàng thì rõ ràng chúng ta không những sẽ nâng cao chất lượng công tác truyền bá lý luận chính trị nói chung mà còn đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả.

Thứ tư, thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thưc khác nhau, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Để đoàn viên thanh niên dễ tiếp cận với những vấn đề lý luận chính trị, các tổ chức đoàn phải tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến lý luận chính trị đến đoàn viên thanh niên hiện nay như: xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn, sân khấu hóa… tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về các nội dung nền tảng tư tưởng của Đảng như: nêu bật những thành tựu vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu phát triển kinh tế xã hội...Đưa hoạt động Câu lạc bộ lý luận trẻ ở các cấp đi vào hoạt động hiệu quả, thực chất là nơi để đoàn viên thanh niên tập hợp sức mạnh của tuổi trẻ trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, cương lĩnh, điều lệ Đảng.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, trình độ đoàn viên thanh niên hiện nay. Hiện nay đoàn viên thanh niên đứng trước một xã hội mở đang phát triển nên có rất nhiều cách thức tiếp cận tri thức nhân loại, thông tin hàng hàng ngày, bên cạnh đó là những áp lực của cuộc sống... Do vậy công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay cho đoàn viên thanh niên phải có chương trình, nội dung, hình  thức  phải phù hợp.

Công tác giáo dục lý luận chính trị là công  việc rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bất cứ giai đoạn nào của cách mạng, là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong đó đoàn viên, thanh niên nói chung đoàn viên Quảng Trị nói riêng có vai trò quan trọng cần được nhận thức và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thiết nghỉ rằng, nếu mỗi đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt sẽ  góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lê Thị Thanh Nhạn

207 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 842
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 842
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27145722