Năm 2023, tạo đà để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,17% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.520,5 tỷ đồng, đạt 109% dự toán địa phương và 132% dự toán Trung ương. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 27.115 tỷ đồng, vượt 12,98% kế hoạch. Công tác xây dựng quy hoạch tỉnh được tập trung thực hiện. Các nhiệm vụ giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sỹ và đời sống Nhân dân luôn được quan tâm. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và hoạt động kỷ niệm các sự kiện, lễ lớn trong năm 2022. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn gặp những khó khăn, hạn chế: Năng suất và sản lượng hầu hết các cây trồng đều giảm so với năm trước; sản lượng khai thác thủy sản giảm; công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm còn chậm; nhiều công trình, dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng hầu hết đang triển khai các thủ tục đầu tư, chậm thi công, có dự án dừng triển khai; thu ngân sách nhà nước mặc dù vượt kế hoạch nhưng chưa bền vững.

Phát huy kết quả đạt được khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2022, mục tiêu năm 2023 được xác định “Hoàn thành phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch liên quan lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị, vùng nông thôn huyện; hỗ trợ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trên, cần: Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Tập trung ưu tiên phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao đời sống Nhân dân.Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Bên cạnh thuận lợi, nhiều khó khăn, rào cản cho sự phát triển đang là thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành; cộng đồng doanh nghiệp; mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, phát huy sức sáng tạo và nỗ lực tạo sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn trong thời gian tới, tạo đà để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Trí Ánh

250 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1301
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1301
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81366205