Năm 2019: Hoàn thành khối lượng công việc lớn trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ 

Năm 2019, công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Tỉnh ủy đã kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị Ban Bí thư chỉ định bổ sung 05 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giới thiệu bầu bổ sung 03 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bổ nhiệm 13 đồng chí, bổ nhiệm lại 15 đồng chí, đồng ý để 07 đồng chí tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu; luân chuyển, điều động và chỉ định 03 bí thư, 02 phó bí thư cấp ủy, chỉ định 05 ủy viên ban thường vụ, 15 ủy viên ban chấp hành cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu 02 đồng chí để bầu giữ chức phó chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; cử phụ trách đảng bộ cấp huyện 01 đồng chí. Hiệp y bổ nhiệm 14 đồng chí, bổ nhiệm lại 02 đồng chí lãnh đạo một số cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát quy hoạch theo định kỳ, gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy và một số chức danh khác không là người địa phương gắn với chủ trương luân chuyển, điều động giữ vị trí phù hợp với chức danh quy hoạch giữa các địa phương và giữa các ngành, lĩnh vực khác nhau, nhất là ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn nhằm đạt mục tiêu 100% bí thư cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ  2020 - 2025 không là người địa phương. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh để chuẩn bị nhân sự các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026([1]). Tiến hành quy trình nhân sự giới thiệu 02 đồng chí vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị “về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Việc thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế theo các quy định của Ban Tổ chức Trung ương và gắn với việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện([2]), làm căn cứ để tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức.

Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng công tác kết nạp đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; chỉ đạo rà soát, sàng lọc để đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng cho 97 đồng chí cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp quan tâm. Sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư thực sự thay đổi khi có sự tham gia của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh([3]) và có bộ tiêu chí đánh giá, nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, những vấn đề nảy sinh ở cơ sở kịp thời được giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Công tác kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, coi trọng chất lượng; các trường hợp kết nạp vào Đảng đều được thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị([4]). Hải Yến

 

   ([1]) - Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 99 đồng chí (quy hoạch từ đầu nhiệm kỳ có 58 đồng chí; bổ sung năm 2019 41 đồng chí). Phân tích chất lượng và cơ cấu: Về trình độ chuyên môn: tiến sĩ: 07 đồng chí (chiếm 7,07%); thạc sĩ: 54 đồng chí (chiếm 54,54%); đại học: 38 đồng chí (chiếm 38,38%); về trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp: 97 đồng chí (chiếm 97,97%); trung cấp: 02 đồng chí (chiếm 2,02%); về độ tuổi: dưới 40 tuổi: 16 đồng chí (chiếm 16,16%); từ 40-50 tuổi: 37 đồng chí (chiếm 37,37%); trên 50 tuổi: 21 đồng chí (chiếm 21,21%); cán bộ nữ: 22 đồng chí (chiếm 22,22%); cán bộ dân tộc thiểu số: 04 đồng chí (chiếm 4,04%).

     - Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 25 đồng chí (trong đó quy hoạch từ đầu nhiệm kỳ có 19 đồng chí; bổ sung năm 2019 có 06 đồng chí). Phân tích chất lượng và cơ cấu: Về trình độ chuyên môn: tiến sĩ: 04 đồng chí (chiếm 16%); thạc sĩ: 14 đồng chí (chiếm 56%); đại học: 07 đồng chí (chiếm 28%); về trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp: 25 đồng chí (chiếm 100%); về độ tuổi: dưới 40 tuổi: 01 đồng chí (chiếm 4%); từ 40-50 tuổi: 16 đồng chí (chiếm 64%); trên 50 tuổi: 08 đồng chí (chiếm 32%); ván bộ nữ: 04 đồng chí (chiếm 16%).

     - Quy hoạch các chức danh lãnh đạo tỉnh đảm bảo mỗi chức danh có từ 2 - 4 người theo quy định, có giản cách độ tuổi hợp lý.

([2]) Năm 2018 đã tham mưu phê duyệt đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện.

([3]) Có 50 đồng chí được phân công dự sinh hoạt ở chi bộ ở khu dân cư, theo đó đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy: tối thiểu 02 lần/năm.  Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trừ các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Phó BT): tối thiểu 04 lần/năm; đối với cấp ủy viên là bí thư cấp ủy cấp huyện tối thiểu 05 lần/năm .

([4]) Tính từ đầu năm đến hết tháng 12/2019 đã kết nạp được 1.416 đảng viên, đạt 78,8% so với cùng kỳ năm 2018.

 

399 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 137
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 137
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17104620