Năm 2019, công tác chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực 

Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nhất là việc bồi dưỡng, cập nhật lý luận, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Trong năm, toàn tỉnh đã mở được 30 lớp cập nhật lý luận, kiến thức mới cho các đối tượng 3,4,5[2] cho trên 3.700 học viên. Ban hành Kết luận kèm theo Đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên” với nhiều nội dung, giải pháp mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Định hướng các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo đài tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các sự kiện chính trị, các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về chủ quyền biển, đảo, nhất là tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2019); 47 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 01/5 (1972 - 2018) gắn với kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2018), 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, đặc biệt kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989-1/7/2019); quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, huy động có hiệu quả các kênh, các lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền; đặc biệt, việc chuyển tải nội dung tuyên truyền trên không gian mạng được đẩy mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị năm 2019; Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, đặc biệt, tại Hội thi khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, thí sinh tỉnh Quảng Trị đạt giải Ba và được xét chọn dự thi Trung ương.

Đẩy mạnh công tác định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Trong năm, đường dây tiếp nhận thông tin đã tiếp nhận 667 lượt phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc tại các địa phương, đơn vị liên quan. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giao ban báo chí, họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí. Tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000 - 2015; chỉnh lý, bổ sung tái bản 03 tập lịch sử Đảng bộ tỉnh đã xuất bản giai đoạn 1930 - 2000. Chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, cấp xã xuất bản Lịch sử Đảng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, nhất là các đơn vị sáp nhập.

Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt. Chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng[3]. Cùng với thực hiện tốt nội dung cam kết trách nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 25/4/2019), trong đó, quy định rõ 07 nhóm nhiệm vụ phải gương mẫu đi đầu, 07 nhiệm vụ phải kiên quyết chống. Việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội; có tác dụng tích cực để nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, quyết liệt và kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của cả hệ thống chính trị; tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh, toàn diện và bền vững./. Hải Yến

 

[1] Toàn tỉnh đã tổ chức mở được 592 lớp (17 lớp cán bộ chủ chốt, 325 lớp xã, phường, thị trấn và 250 lớp trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do cấp huyện tổ chức) với hơn 45.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 97,5%.

[2] 01 lớp đối tượng 3, 3 lớp đối tượng 4, 26 lớp đối tượng 5 (năm 2017 mở được 1 lớp, năm 2018 mở được 15 lớp)

[3] Năm 2019, 100 % số chi bộ tổ chức Diễn đàn Sinh hoạt chi bộ

656 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 981
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 981
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32780820