Năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành các nhóm công việc do Thường trực Tỉnh ủy giao 

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và các nội dung đầu việc Thường trực Tỉnh ủy giao, trong năm 2018, tập thể cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đã chủ trì tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2018, chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy điều hành hoàn thành các nội dung công việc đã xác định. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13, 14, 15, 16; 6 hội nghị chuyên đề và 31 phiên họp, làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung ký cam kết trách nhiệm năm 2018 của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp uỷ cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tham mưu tổ chức hội nghị trực báo 9 tháng đầu năm việc thực hiện cam kết; tổ chức 10 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cam kết đối với các huyện, thị, thành ủy. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 3 Đoàn khảo sát để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội  nghị TW 6 khóa XII. Phối hợp tham mưu xây dựng, thẩm định Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18,19, 20,21 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ trên các lĩnh vực xây dựng đảng (67 chuyên đề).  Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Thông báo số 35-TB/TW, ngày 21/4/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng (Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Quảng Trị). Tham mưu chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại  hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn bản chỉ đạo sau Hội nghị kịp thời, đạt yêu cầu đề ra. Chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương về kiến nghị một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ cho ý kiến đối với các đề án về kinh tế-xã hội.

Trong năm 2018, Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã tích cực phối hợp với các ban đảng tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng Bản tin Tỉnh ủy trên cơ sở tích hợp các bản tin nội bộ của các Ban đảng, cắt giảm các ấn phẩm giấy, ứng dụng CNTT vào quy trình xuất bản. Từ tháng 6 đến nay đã phát hành 8 số Bản tin Tỉnh ủy gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ thay thế cuốn Tài liệu sinh hoạt chi bộ trước đây. Theo tính toán, việc cắt giảm các ấn phẩm nội bộ góp phần tiết kiệm chi phí cho ngân sách đảng gần 01 tỷ đồng mỗi năm; các thông tin được tập trung về một đầu mối, thông tin phong phú, kịp thời và hiệu quả hơn; được xem là cẩm nang cho cán bộ, đảng viên trong truy cập các thông tin về hoạt động của lãnh đạo tỉnh và trao đổi nghiệp vụ công tác đảng. Chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin- cơ yếu thực hiện theo dõi, lọc tin về Quảng Trị qua mạng xã hội để cung cấp, báo cáo hàng ngày cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện trên 65% văn bản, tài liệu gửi nhận qua Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh, đảm bảo kịp thời, từng bước khắc phục tình trạng “ văn bản giấy”.

Xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung, theo đó đã tiếp nhận cán bộ phục vụ của các ban Đảng (lái xe, kế toán) về Văn phòng Tỉnh ủy, thực hiện công tác phục vụ chung từ 1/10/2018, từng bước đi vào nền nếp.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng cùng với Tổ rà soát đã tiến hành làm việc với một số địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ; tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ để chỉ đạo.

 Tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo mật của các Ban Đảng Tỉnh ủy; triển khai phục chế tài liệu của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-1975 để đưa vào bảo quản, lưu trữ.  Công tác quản trị, tài chính phục vụ hoạt động của cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy được đảm bảo. HY (tổng hợp)

160 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 222
    • Thành viên Thành viên 9
    • Tổng Tổng 231
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8517975