Năm 2018: Hoàn thành khối lượng lớn công tác tổ chức, cán bộ 

Năm 2018, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt; đạt được một số kết quả bước đầu, đảm bảo theo đúng các yêu cầu đã đề ra.

Chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ, văn  bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức trong toàn tỉnh; thực hiện tự rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương; qua rà soát đã phát hiện một số sai sót, đã chủ động đề ra giải pháp khắc phục. Sửa đổi, ban hành các Quy định về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Trung ương.

Kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, chỉ định bổ sung cấp ủy viên một số địa phương, cơ quan, đơn vị; thống nhất hiệp y quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đúng quy định; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý đảm bảo yêu cầu, đúng quy định. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định bổ nhiệm 11 đồng chí, bổ nhiệm lại 12 đồng chí; giới thiệu ứng cử và quyết định chuẩn y 01 Phó Bí thư, 03 Ủy viên Ban Thường vụ, 01 Phó Chủ nhiệm UBKT, chỉ định 07 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hiệp y bổ nhiệm 07 đồng chí, bổ nhiệm lại 05 đồng chí lãnh đạo và một số chức danh ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác chính sách cán bộ thực hiện kịp thời. Đã tiến hành xét công nhận 09 cán bộ lão thành cách mạng và 01 cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh từ trần theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Quyết định cử cán bộ tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực III Đà Nẵng; đi đào tạo nước ngoài và đi bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165; tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1, 2, 3. Tổng kết 10 năm đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính cho cán bộ 2 tỉnh Savanakhet và Salavan (nước CHDCND Lào).

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức đảng ở thôn, bản; tăng tỷ lệ trưởng thôn, bản, khu phố là đảng viên; nếu như năm 2008 tỷ lệ không phải là đảng viên chiếm 57,74% (623/1.079) thì đến năm 2018 chiếm 50,18% (543/1.082). Công tác phát triển đảng viên được coi trọng cả số lượng và chất lượng; năm 2018 toàn tỉnh đã kết nạp được 1.796 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên 45.726 đồng chí, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. HY (tổng hợp)

660 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1074
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1074
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81411707