Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền quý IV/2022  

Quý IV/2022, bên cạnh tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh còn một số nội dung đáng chú ý như sau:

Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tri ân, tôn vinh các thế hệ nhà giáo Việt Nam; động viên đội ngũ nhà giáo phát huy niềm tự hào về vị trí nghề nghiệp cao cả của mình đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Là dịp để xã hội thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo”; chung sức với ngành giáo dục chăm lo sự nghiệp trồng người.

 Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ, cần khẳng định và phản ánh những thành tích, đóng góp quan trọng của các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cũng như trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là với chức năng tham mưu giúp cấp uỷ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng quê hương. Cổ vũ động viên cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Đảng không ngừng phấn đấu rèn luyện về đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), cần khẳng định truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) trong suốt 92 năm qua. Không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, góp phần to lớn vào những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta. Tuyên truyền không khí các địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với ngày kỷ niệm. Biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, hăng hái tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022.                                                                                                                                           

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2022), tuyên truyền bối cảnh lịch sử ra đời, quá trình 92 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Trị; những đóng góp của Hội đối với tiến trình chung của cách mạng Việt Nam cũng như đóng góp của Hội nông dân tỉnh với sự phát triển của tỉnh nhà. Vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Hội Nông dân Việt Nam. Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch hoạt động thời gian tới của Hội.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), tuyên truyền sự ra đời, quá trình phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị; những đóng góp của Hội và các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hoạt động của Hội gắn với đổi mới phương thức hoạt động sáng tạo và hiệu quả.

Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2022), tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển cũng như vai trò, vị trí của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; những đóng góp to lớn, xuất sắc của các thế hệ Cựu chiến binh trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cùng với truyền thống xây dựng và phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tuyên truyền những đóng góp thiết thực của Cựu chiến binh Quảng Trị đối với sự phát triển của quê hương, kết hợp tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022), tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), cần nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam 78 năm qua. Biểu dương những thành tích to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả và thành tích đạt được trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của các cấp, các ngành, các địa phương; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào "Thi đua quyết thắng".

 Tuyên truyền về Đại hội đại biểu các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh, tuyên truyền kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2017-2022; những mô hình hoạt động có hiệu quả; các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, các nhân tố mới trên các lĩnh vực, đặc biệt trong phong trào thi đua yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hoạt động và các phong trào của nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 – 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông-DOC (04/11/2002 – 04/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam, tuyên truyền khẳng định, sau Hiến chương Liên Hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Bốn thập kỷ từ khi ra đời (1982 – 2022), UNCLOS vẫn giữ vẹn nguyên giá trị và được coi là Hiến pháp của Đại dương. Tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực; là cơ sở để tiến hành đàm phán COC thực chất, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển bền vững kinh tế biển (thể hiện trong Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng khác của Đảng, Quốc hội và Chính phủ); quyết tâm của Việt Nam trong phòng, chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  Lệ Thu

37 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 319
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 319
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53779142