Một số nội dung công tác trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10/2022 

Tại Chương trình công tác tháng 10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1. Tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 9:

-  Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Ban hành CTHĐ thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

- Một số nội dung quan trọng khác về công tác xây dựng đảng.

(BCS đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung. Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức phục vụ Hội nghị)

2. Tổ chức Đoàn công tác làm việc với một số tỉnh phía Nam (Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối, phục vụ)

3. Tổ chức Đoàn công tác tham dự Diễn đàn năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ 2 tại Băng Cốc (Thái Lan); làm việc với Tập đoàn EGATi về dự án Nhiệt điện Quảng Trị.

4. Chỉ đạo Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 (Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu).

5. Tổ chức các Hội nghị: Giao ban công tác nội chính; giao ban công tác Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; giao ban các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy quý III/2022 (Ban Nội chính, Ban Dân vận và VP Tỉnh ủy chủ trì tham mưu chuẩn bị).

7. Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm (Ban cán sự đảng UBND tỉnh, BCĐ các dự án động lực cấp tỉnh thực hiện).

8. Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải bất hợp pháp không báo cáo và không tuân theo quy định (IUU). (Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị).

- Ban hành các Quy định về chính sách đối với cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu).

9. Chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu).

10. Làm việc với một số địa phương, đơn vị trong tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung, bố trí tổ chức làm việc).

11. Tổng kết, sơ kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

BCS đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị.

12. Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở (Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ).

HY- VPTU

408 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 637
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 637
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79935322