Một số nội dung chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác tháng 11, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan chuẩn bị như sau:

1. Tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 9, thông qua các nội dung:

- Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, gồm:

+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với gắn thực hiện Thông báo Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW; thông qua Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn tình hình của tỉnh trong thời gian tới.

- Bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức phục vụ Hội nghị).

2.Các đồng chí UVTVTU dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (theo Kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh) (UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu).

3. Làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 (BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị).

4. Chỉ đạo tổng kết, trao giải Búa liềm vàng năm 2022 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu).

5. Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm (BCĐ các dự án động lực cấp tỉnh thực hiện).

6. Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải bất hợp pháp không báo cáo và không tuân theo quy định (IUU) (BCS đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị).

7. Chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu).

8. Làm việc với một số địa phương, đơn vị trong tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung, bố trí tổ chức làm việc).

9. Tổng kết, sơ kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị (BCS đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị).

10. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ Mười (đầu tháng 12/2022)

- Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo cuối kỳ) trước khi trình Hội đồng thẩm định quốc gia cho ý kiến và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (BCS đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị).

 - Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuẩn bị). HY (tổng hợp)

342 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 471
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 471
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68636393