Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02/2023  

Tại Chương trình công tác tháng 02/2023, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tham mưu chuẩn bị như sau:

1. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ phát động trồng cây đầu Xuân; thăm, động viên nhân dân vàmột số đơn vị, tổ chức ra quân sản xuất đầu năm 2023. Dự Hội nghị phát động giao ước thi đua năm 2023. Kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tham mưu.

2.Dự, chỉ đạo công tác giao, nhận quân năm 2023 tại các địa phương trong tỉnh.

Ban hành Chỉ thị về Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu chỉ đạo chuẩn bị.

3. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh về kế hoạch công tác năm 2023.

Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và bố trí lịch.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về:

- Xếp loại đối với đảng bộ và ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.

- Sửa đổi Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 17/7/2019 của BTV Tỉnh ủy “về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

- Đề án “Luân chuyển cán bộ trong quy hoạch đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý”.

- Điều chỉnh nội dung Kết luận số 142-KL/TU, ngày 13/8/2021 của BTV Tỉnh ủy theo đúng quy định về thẩm quyền nêu tại Điều 15, Điều 16 Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Đề án “Các giải pháp nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

- Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 03/11/2022 của BTV Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu.

5. Ban hành: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng -  an ninh Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

BCS đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị; Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối, tham mưu.

- Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tham mưu.

6. Làm việc với BCS đảng UBND tỉnh và các ngành liên quan cho ý kiến về các nội dung:

- Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2023.

BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

7. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ Mười một, gồm:

(1)Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo cuối kỳ) trước khi trình Hội đồng thẩm định quốc gia cho ý kiến và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(2)Ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, gồm: CTHĐ thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;  CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (3) Tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

BCS đảng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị.

8. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với ban thường vụ cấp ủy một số địa phương, đơn vị trong tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung,bố trí lịch.

(HY- tổng hợp)

107 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 549
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 549
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60839370