Một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác tháng 12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác tháng 12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các tổ chức đảng, cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1. Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu)

2. Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 14 HNND tỉnh khóa VIII. (Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị)

3. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Đánh giá, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy năm 2022.

- Tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2022.

(Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và các Ban đảng tham mưu chuẩn bị)

4. Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các dự án trọng điểm. (BCĐ các dự án động lực cấp tỉnh thực hiện)

5. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải bất hợp pháp không báo cáo và không tuân theo quy định (IUU). (Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị)

- Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. (Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì tham mưu)

6. Chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra trong năm 2022. (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu)

7. Tổ chức các Hội nghị giao ban về công tác Mặt trận, đoàn thể; giao ban công tác nội chính quý IV/2022; tổng kết hoạt động của các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2022. Tổng kết công tác hội quần chúng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu)

8. Chỉ đạo kiểm điểm năm 2022 đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ. (Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu)

- Tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu)

9. Ban hành chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. (Văn phòng Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy chủ trì tham mưu)

10. Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2023. (Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh tham mưu)

HY (tổng hợp)

390 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 585
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 585
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78245183