Một số nhiệm vụ sau học tập chuyên đề năm 2023 

Ngày 17/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Để thực hiện tốt nội dung chuyên đề của năm, yêu cầu các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viênvề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023, các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng của Nhân dân vì một Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2023 trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Thứ hai: Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyên đề năm 2023

Thực  hiện  chuyên  đề  năm  2023, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các  nhiệm vụ trọng tâm trong  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trong  đó  thực  hiện  hiệu quả  mục tiêu tiến bộ, công bằng  xã  hội, nâng cao chất lượng  cuộc sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc cho Nhân dân, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng địa phương.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, bám sát chuyên đề năm 2023 để lựa chọn thêm những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ ba: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình

Các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình đã có tại địa phương, đơn vị mình; lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, hiệu quả để nhân rộng; đồng thời phát hiện, xây dựng thêm những mô hình, điển hình mới, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư: Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 bằng các hình thức phù hợp trong suốt năm 2023, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết; nghe, nói chuyện thời sự và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau học tập, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong  Nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện vai trò nêu gương trong thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của Đảng. Thu Thủy

1305 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 711
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 711
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64310911