Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị  

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X “về công tác phụ nữ” và Chương trình hành động số 43-CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi gia đình về vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và lòng nhiệt tình của phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Hội LHPN cùng các địa phương, đơn vị, các sở, ban ngành đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện bình đẳng giới nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được nâng cao. Công tác lồng ghép giới trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 kịp thời, góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Vai trò của Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên, các cấp Hội phụ nữ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tổ chức Hội LHPN ngày càng phát triển, đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 43-CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội phụ nữ cần tập trung thực hiện, như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 43-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; đồng thời, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị để chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với những chủ đề thiết thực, sáng tạo phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, nhằm đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; thường xuyên hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-TBKL/TW, ngày 08/12/2009, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của Phụ nữ. Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp Phụ nữ tích cực học tập, lao động, tham gia xây dựng khu dân cư văn hoá, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn hệ thống tổ chức các cấp Hội, đa dạng hoá các loại hình tập hợp hội viên, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Cần nghiên cứu thực tiễn và xây dựng phương án cho việc phát triển thêm một số tổ chức hội trong các cơ quan, doanh nghiệp có đông lao động nữ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội để làm tốt công tác tham mưu.

- Chỉ đạo chính quyền các cấp cần có các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ trong việc phát triển kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình, phát triển các ngành, nghề, các loại hình kinh doanh, dịch vụ tổng hợp. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ban, ngành liên quan giúp hội viên phụ nữ được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, các chính sách ưu đãi dành cho phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh bình đẳng giới. Tổ chức hoạt động nhằm chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm Y tế cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất; giáo dục hướng dẫn kỹ năng cho phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cấp uỷ, chính quyền, Hội LHPN các cấp và toàn dân về bình đẳng giới. Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia cống hiến sức lực, trí tuệ của mình, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực. Quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, đồng thời tiếp tục bổ sung các chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ.

- Các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, mạnh dạn đề bạt, bố trí cán bộ nữ có năng lực làm lãnh đạo quản lý; từng bước tăng tỷ lệ tham gia cấp uỷ, HĐND các cấp và cán bộ nữ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, trong đó các cấp Hội LHPN cần chủ động tham mưu, tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng. Trên cơ sở quy hoạch đã có, cấp ủy các cấp tiếp tục phát hiện, tìm chọn, đưa vào nguồn những cán bộ, hội viên phụ nữ có khả năng hoạt động xã hội, có nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ chính trị của địa phương để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị; đồng thời, bố trí hợp lý từng công việc cụ thể cho cán bộ nữ phù hợp với năng lực, sở trường của chị em. Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ đạt từ 20% trở lên; tham gia HĐND các cấp đạt tỷ lệ từ 30-35%; cơ quan đơn vị có 30% nữ trở lên phải có cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt. Ưu tiên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ trong học tập, công tác, đặc biệt là những cán bộ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ nữ có năng lực lãnh đạo, có trình độ chuyên môn giỏi, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” các cấp; bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, chương trình công tác định kỳ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và vấn đề bình đẳng giới, về các quan điểm của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ.

- Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu về dân số - KHHGĐ, về xây dựng đời sống văn hoá; phát động một số phong trào thi đua yêu nước thiết thực đối với phụ nữ như: Phong trào “xây dựng làng không có người sinh con thứ 3 trở lên”; phong trào “xây dựng gia đình không có tội phạm”; phong trào “phụ nữ tiết kiệm”, xây dựng các câu lạc bộ về dân số, “giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo”… Thông qua các phong trào, các cuộc vận động nhằm tôn vinh vai trò, vị thế của người phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, giảm bớt gánh nặng gia đình. Thủy Phương

2004 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1586
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1586
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76437261