Một số kết quả về tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế và lộ trình tinh giản biên chế trong 07 năm (từ 2015 đến năm 2021) phải giảm được tối thiểu là 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với biên chế giao năm 2015. Đã ban hành Kết luận số 79-KL/TU, ngày 16/5/2018, yêu cầu các địa phương, đơn vị đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế, chỉ đạo trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối, biên chế, trường hợp địa phương, đơn vị có đối tượng cần tinh giản mà cố tình bao che, giấu diếm, không chủ động báo cáo, đề xuất tinh giản, sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2015 đến nay các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã thực hiện tinh giản 72 biên chế, trong đó 15 trường hợp thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ (03 trường hợp chấm dứt hợp đồng 68, 02 trường hợp dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí; 07 trường hợp do chưa đạt trình độ theo chuẩn chuyên, môn nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm; 02 trường hợp có hai năm liên tiếp tại thời điểm xét tinh giản biên chế phân loại đánh giá hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế về năng lực; 01 trường hợp hai năm liên tiếp do ốm đau có tổng số ngày nghỉ tối đa theo quy định của Luật BHXH), còn các cơ quan, đơn vị không có đối tượng thực hiện tinh giản biên chế, thì trước mắt tinh giản bằng cách cách cắt giảm biên chế chưa sử dụng theo Công văn số 620/BNV-TCBC, ngày 02/02/2016 của Bộ Nội vụ.

Đối với các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước, đã chỉ đạo UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai và các Quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 cho 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Theo đó, trong 07 năm (từ 2015-2021) phải thực hiện tinh giản 2.327 người, đạt tỷ lệ 10,2% so với tổng biên chế, số người làm việc được giao năm 2015 (22.774). Cụ thể: Khối hành chính: Giảm 208 người (tỷ lệ 10,3%); Khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách: Giảm 1.786 người (tỷ lệ 10,0%); Khối xã: Giảm 333 người (tỷ lệ 10,5%). Tổng số thực hiện là: 1.245 người, đạt 53,5% so với kế hoạch (trong đó, hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 526 người; Hưởng Chính sách thôi việc ngay: 46 người; Hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học: 1 người; Cắt giảm trong số chỉ tiêu chưa tuyển dụng: 672 chỉ tiêu). HY- VPTU

166 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 189
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 189
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670696