Một số kết quả về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan khối Nhà nước 

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan khối Nhà nước thực hiện:

1) Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, các ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả do UBND tỉnh thành lập; 2) Sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 3) Sắp xếp lại cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 4) Sắp xếp lại tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 5) Xác định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập; 6) Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, hải đảo; 7) Nghiên cứu thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; 8) Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh; 9) Triển khai thực hiện chủ trương sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. UBND tỉnh đã chỉ đạo tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu, như sau:

- Hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ về sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh với Ban Tôn giáo thành Ban Dân tộc - Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

- Đã hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn đối với các đơn vị ở các sở, ban, ngành có số lượng cán bộ, công chức dưới 05 người và sáp nhập 16 chi cục thành 10 chi cục, cụ thể: 1) Chuyển thành phòng chuyên môn thuộc sở đối với Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư - lưu trữ, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn; Chi cục Bảo vệ môi trường. 2) Hợp nhất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thành một Chi cục có tên gọi là Chi cục Bảo vệ thực vật và Thú y; chuyển chức năng quản lý nhà nước về trồng trọt và chăn nuôi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thành lập phòng chuyên môn thuộc Sở; 3) Đối với các chi cục khác thì sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đảm bảo nhiệm vụ thực thi pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước thì chuyển về sở, nhiệm vụ sự nghiệp chuyển cho các đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ tương tương đồng; 4) Bàn giao Chi cục quản lý thị trường trực thuộc sở Công thương về trực thuộc Bộ Công thương. Sau khi tổ chức, sắp xếp lại, toàn tỉnh giảm 27 phòng chuyên môn, giảm 06 chi cục.

- Đã hoàn thành Đề án kết thúc hoạt động của phòng Y tế ở các huyện, Phòng Dân tộc ở 02 huyện miền núi và hợp nhất một số phòng chuyên môn ở các huyện như Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị đối với thị xã Quảng Trị, Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng NN&PTNT đối với 02 huyện Cam Lộ và Đakrông... để tổ chức lại không quá 11 phòng ở thành phố Đông Hà, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Hướng Hóa; không quá 10 phòng ở thị xã Quảng Trị, các huyện Cam Lộ và Đakrông; không quá 02 phòng ở huyện đảo Cồn Cỏ, để còn 93 phòng (giảm 19 phòng).

- Đã hoàn thành việc sắp xếp lại các BQLDA ĐTXD từ 35 ban thành 12 ban (giảm 23 ban), cụ thể: 1) Cấp tỉnh đã tổ chức lại 19 ban thành 04 ban (03 ban QLDA ĐTXD chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, 01 Ban QLDA ĐTXD khu vực trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh). 2) Cấp huyện đã tổ chức, sắp xếp lại 08 ban QLDA ĐTXD cấp huyện và 08 trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thành 08 ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (giảm 08 đơn vị; Ban QLDA ĐTXD và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đông Hà vẫn giữ nguyên); 02 huyện đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định (Vĩnh Linh, Triệu Phong); 02 huyện đã gửi Đề án để UBND tỉnh xem xét quyết định (Hải Lăng, Gio Linh); 04 huyện, thị xã đang tiến hành xây dựng đề án (TX Quảng Trị, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa).

- Đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo hoạt động các hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về con người, tự chủ về tài chính, tự đảm bảo kinh phí, cụ thể: 1) Ở cấp tỉnh, đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 59 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, còn lại 48 tổ chức hội, giảm 11 tổ chức hội, ví dụ như: sắp xếp 07 Hội (gồm Hội Phục hồi chức năng, Hội Y học, Hội Nữ hộ sinh, Hội Điều dưỡng, Hội Y tế dự phòng, Hội Dinh dưỡng, Hội Dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình) thành Hội Y - Dược và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh... 2) Ở cấp huyện, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện sắp xếp, tổ chức lại tổ chức hội như: giải thể hội Kế hoạch hóa gia đình; hợp nhất hội Từ thiện, hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin, hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, chi hội Thể thao Người khuyết tật thành Hội Người khuyết tật, nạn nhân dacam/dioxin và bảo trợ xã hội; sáp nhập Hội Châm cứu và Hội Đông y... HY- VPTU

171 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 248
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 252
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671368