Một số kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Sư đoàn 968 - Quân khu 4 (Giai đoạn 2015-2020) 

Là đơn vị chủ lực của Quân khu 4, đứng chân trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, Sư đoàn 968 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Sư đoàn còn gặp không ít khó khăn đó là đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán, tổ chức biên chế có tính đặc thù, vừa có đơn vị đủ quân vừa có đơn vị khung thường trực; mặt trái cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội, nhất là mạng xã hội tác động ngày càng sâu rộng; trong khi đó đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội còn trẻ, thường xuyên biến động, năng lực, kinh nghiệm quản lý, giáo dục, chỉ huy một số đồng chí đồng chí còn hạn chế.

Trước tình hình đó, những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ; trong đó, công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp, kỷ luật và bảo đảm an toàn được xác định là khâu đột phá. Nhờ vậy, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và ý thức trách nhiệm trong xây dựng nến nếp chính quy của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có chuyển biến tích cực; đặc biệt là tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giảm rõ rệt cả về số vụ và số người vi phạm; hằng năm 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, trên 97% an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sư đoàn vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực; nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu và Bộ Quốc phòng khen thưởng; Sư đoàn nhiều năm liền được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Từ thực tiễn tiến hành công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn và những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Sư đoàn đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đưa nội dung xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ với những chủ trương, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm về kỷ luật. Kiên quyết chống mọi biểu hiện buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Gắn xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn đơn vị với đẩy mạnh các hoạt động thi đua - khen thưởng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt việc cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sỹ, đảng viên làm gương cho quần chúng. Thực hiện nghiêm túc chế độ gắn trách nhiệm cấp ủy, cán bộ chủ trì trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và an toàn đơn vị. 

Buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại khối cơ quan Sư đoàn do đồng chí Sư đoàn trưởng chủ trì

Hai là, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật. Tăng cường đổi mới và vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng. Tập trung giáo dục, quán triệt các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn Quân đội. Thực hiện có nền nếp, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, ngày chính trị văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật; duy trì có hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”, hoạt động “Tổ tư vấn pháp lý, tâm lý quân nhân”, “Câu lạc bộ pháp luật”, hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật”…gắn với thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hằng năm tổ chức để các tập thể, cá nhân đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật, kỷ luật. Thường xuyên tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, nhân cách, phẩm chất, đạo đức, kỹ năng sống, tình thương yêu đồng chí đồng đội, thói quen hành vi ứng xử có văn hóa, năng lực làm chủ bản thân, tinh thần khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý, định hướng thông tin, dư luận xã hội, hạn chế thấp nhất thông tin xấu độc tác động vào tâm lý, tư tưởng, tình cảm của bộ đội; rà soát, nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, định hướng kịp thời, hiệu quả các tình huống nẩy sinh, không để bị động bất ngờ.

Hội thi tuyên truyền viên pháp luật hàng năm được các cơ đơn vị duy trì có hiệu quả

Ba là, phát huy vai trò trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ ngày, tuần; tăng cường quản lý quân nhân nhất là những đơn vị nhỏ lẻ, các hoạt động ngoài doanh trại, giờ nghỉ, ngày nghỉ. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên - thanh niên, hội viên hội phụ nữ và các tổ công tác ở đơn vị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật trong đơn vị. Tăng cường tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sỹ, cấp trên với cấp dưới để kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sỹ. Nâng cao chất lượng quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, quy tắc, quy định bảo đảm an toàn; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động 50; duy trì thực hiện chặt chẽ các chế độ công tác kỹ thuật, nhất là trong công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, phương tiện.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để nắm, quản lý, giáo dục quân nhân, giữ nghiêm kỷ luật. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình để nắm, quản lý và giáo dục, bộ đội; nhất là các mối quan hệ của cán bộ, chiến sỹ. Khi có vụ việc xảy ra phải cùng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành địa phương kịp thời xác minh, kết luận giải quyết dứt điểm; đồng thời phối hợp cùng với gia đình để giáo dục, động viên bộ đội trong việc rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương không ngừng nâng cao chất lượng tuyển chọn, tiếp nhận chiến sỹ mới, trong đó coi trọng chất lượng không để những công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, nhất là những người mắc các bệnh về tâm lý, có điều kiện, hoàn cảnh phức tạp nhập ngũ vào đơn vị.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan Sư đoàn, Trung đoàn thực sự vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực để làm gương cho đơn vị, cấp trên mẫu mực làm gương cho cấp dưới; các cấp ủy, chi bộ định kỳ tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn đơn vị để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng, cổ vũ động viên các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn Sư đoàn.

Sáu là, quan tâm chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đơn vị.  Bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, đời sống cán bộ, chiến sỹ; đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp; củng cố, nâng cấp Nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, nhà thi đấu, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa bảo đảm phục vụ tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu bộ đội tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết trong tập thể, yêu mến, gắn bó cơ quan, đơn vị góp phần tích cực vào xây dựng nhân cách quân nhân. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời động viên, giúp đỡ các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bảy là, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật và quy định bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định về bảo đảm an toàn đơn vị và các biểu hiện bệnh thành tích dẫn đến bao che, dấu diếm khuyết điểm làm ảnh hưởng đến thành tích, kết quả xây dựng đơn vị. 

3620 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 159
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 159
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20932086