Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” 

Thực hiện Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 24/5/2010 về “Triển khai thực hiện các Thông báo, Kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị liên quan đến công tác dân vận”; đồng thời, chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu Hướng dẫn số 11-HD/BDVTU, ngày 19/7/2010 triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác Cựu chiến binh và tổ chức Hội Cựu chiến binh.

Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ 06 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kết luận 66-KL/TW, đồng thời, định hướng cụ thể hóa những giải pháp, kế hoạch, chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động các cấp hội. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, tổ chức hội nghị giao ban, định hướng cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận 66-KL/TW gắn với các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác CCB trong tình hình mới, nhất là Chương trình hành động số 79-CTHĐ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận, Quyết định số 300-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị” thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Hàng năm, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc để nghe Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh báo cáo, phản ánh; đồng thời, định hướng, kết luận, phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và giải quyết những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Hội. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT tập trung chỉ đạo công tác CCB và hoạt động của Hội CCB các cấp theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho các cấp hội, hội viên phát huy vai trò trách nhiệm, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh và ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho cộng đồng và xã hội. Việc quán triệt, triển khai văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể CT-XH nói chung và công tác CCB nói riêng được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chú trọng triển khai, nhất là Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện” (thay thế Quy định số 182-QĐ/TW); Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị”.

 Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để các cấp hội hoạt động; thực thi chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến CCB và công tác CCB; cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, kế hoạch, chương trình công tác, chương trình kiểm, tra giám sát, phản biện xã hội; hỗ trợ kinh phí hoạt động, bố trí cơ sở vật chất, cơ quan, trụ sở làm việc; phối hợp triển khai thực hiện chính sách hậu phương quân đội, ưu tiên đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho hội viên và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, cứu trợ xã hội đối với hội viên và nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội luôn cổ vũ, động viên, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và phối hợp với Hội Cựu chiến binh triển khai các cuộc vận động, phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Gia đình văn hoá”; phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; phong trào xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; xây dựng, quyên góp các nguồn quỹ ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ “Vì người nghèo”.... Tuyên truyền thực hiện chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ, vợ có chồng, con là liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình câu lạc bộ trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên Thanh niên nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ QP-AN, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, bản và xã, thị trấn; phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong công tác hòa giải ở cơ sở, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tranh chấp đất đai, phòng chống thiên tai, sự cố môi trường biển, phòng, chống dịch bệnh,…; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thực hiện những chính sách liên quan đời sống, việc làm, thu nhập và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và nhân dân; xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thông qua việc tham gia ý kiến các kỳ tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật đối với những các văn bản dự thảo, đề án, dự án, mô hình sản xuất, làm kinh tế hộ gia đình, tổ sản xuất, hợp tác xã.

Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lập, tự cường, đoàn kết tập hợp thực hiện các phong trào hành động cách mạng; tăng cường học tập, cập nhật thông tin thời sự, chủ trương, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tự giác rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, trình độ kiến thức, lối sống và kỹ năng công tác hội cho cán bộ, hội viên CCB các cấp góp phần đấu tranh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh phê phán những tư tưởng công thần, bè phái cục bộ, hành vi quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm cùng với ý chí vươn lên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội và cùng với các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp hội phát huy vai trò nòng cốt của CCB gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, những hoạt động do Trung ương và địa phương phát động. Hội CCB tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiều chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Qua 10 năm tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh sản xuất theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ, thương mại; kết quả đến nay toàn tỉnh có 98 doanh nghiệp; 30 hợp tác xã nông nghiệp; 96 tổ hợp tác; 449 trang trại và 1.250 gia trại do CCB làm chủ hoạt động hiệu quả và tạo việc làm cho nhiều hội viên và nhân dân trên địa bàn. Hoạt động ủy thác tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội dư nợ năm sau cao hơn năm trước từ 10-15%; nợ quá hạn liên tục giảm qua mỗi năm (dư nợ 441.619 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hơn 10.780 lao động; nợ quá hạn 462 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%). Từ vốn tự có của các chi hội: 18.753 triệu đồng cho hội viên vay giải quyết khó khăn đột xuất, đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho gia đình cán bộ, hội viên; đến cuối năm 2019, Hội CCB tỉnh hiện có 769 hộ nghèo/30.347 hộ, chiếm tỷ lệ 2,53% (tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 8,88%). Góp phần đưa 70 xã, phường không còn hội viên CCB là hộ nghèo, 56% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã và đang góp phần phấn đấu xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Phối hợp với cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên; triển khai thực hiện Quyết định số 290; 188; 142; 62 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 146 của Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB, CQN: Giải quyết chế độ theo Quyết định 142 cho 744 đ/c CCB; Quyết định 62 cho 7.053 đ/c; giải quyết chế độ mai táng phí cho 958 đ/c CCB từ trần và 7642 đối tượng hưởng BHYT. Thực hiện tốt phong trào "đi tìm đồng đội" đã cung cấp 1.802 thông tin về mộ và điểm mộ liệt sỹ; phối hợp tìm kiếm cất bốc 638 hài cốt liệt sỹ; vận động ủng hộ xây dựng 255 Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà tình đồng đội cho hội viên CCB có khó khăn về nhà ở. Hội CCB các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chăm lo kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức hội; chỉ đạo và giới thiệu cán bộ Hội CCB tham gia vào các tổ chức như: cấp uỷ, hội đồng nhân dân các cấp, các ban chỉ đạo, ban đại diện, tổ hoà giải, tổ tuyên truyền vận động, tổ giám sát nhằm phát huy vai trò CCB trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững QP-AN và xây dựng tổ chức hội vững mạnh ở mỗi địa phương, đơn vị. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp hội trong toàn tỉnh đã giới thiệu 1.556 hội viên cựu chiến binh tham gia cấp uỷ; có 881 hội viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; có 2.224 đồng chí tham gia vào Mặt trận Tổ quốc và ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 có 1.411 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy.Trong 10 năm qua, Đảng đoàn và Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh với phương châm hướng về cơ sở, đưa hoạt động của chi hội, phân hội vào nền nếp, làm nòng cốt trong tập hợp CCB, CQN vào sinh hoạt tại chi Hội, Câu lạc bộ, Ban liên lạc truyền thống. Đến nay, đã kết nạp 4.525 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 32.502 đồng chí. Trong đó, có 8.337 hội viên là đảng viên chiếm 25,65%; hội viên nữ 6.948 đồng chí, chiếm 21,37 %; hội viên dân tộc ít người 3.135 đồng chí; hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp 1.094 đồng chí; hội viên tham gia chống kháng chiến Mỹ và bảo vệ Tổ quốc… 29.814 đồng chí đang sinh hoạt tại 837 chi Hội thôn, bản, khu phố, cơ quan, thuộc 161 hội cơ sở. Tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về chấn chỉnh tổ chức, biên chế và tinh giản bộ máy trong hệ thống chính trị; Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. Hội CCB tỉnh đã chủ động xây dựng và hoàn thành đề án tổ chức bộ máy biên chế cán bộ hội các cấp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, Trung ương hội CCB Việt Nam và Ban tổ chức Tỉnh ủy. Tổng kết, phân loại tổ chức hội và hội viên hàng năm có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có hơn 30% tổ chức hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% đạt hội viên gương mẫu, 95% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa./. Thủy Phương

195 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 267
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 267
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17907421