Một số kết quả qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.  

Nhờ triển khai đồng bộ việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” đến nay, công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có chuyển biến rõ rệt.

Nhận thức của các cấp uỷ, chi bộ trong Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủycó chuyển biến tích cực. Nhiều chi bộ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

Các cấp uỷ, chi bộ duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao hơn trước, bình quân tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 90%, có những chi bộ luôn đạt 95% đến 100% đảng viên tham gia sinh hoạt, như: Hành chính, tiếp dân-Lưu trữ; Tài chính đảng và Cơ yếu-CNTT, Nhà khách Tỉnh ủy...Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trong sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Nhiều chi bộ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố, kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp uỷ viên, phát triển đảng viên mới (đến nay 4/5 chi bộ trực thuộc đã phát triển đầy đủ, không còn quần chúng), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để đạt được kết quả nói trên, một số kinh nghiệm triển khai thực hiện tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Một là: Sau khi có Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh. Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh ủy đã cho sao gửi đến tất cả các chi bộ trực thuộc, đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhằm giúp cho các cấp uỷ, chi bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhờ triển khai đồng bộ việc quán triệt và thực hiện nên 100% các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủyđã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị, Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ, bước đầu tạo chuyển biến về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ.

Hai là, Đảng uỷ phân công các đồng chí trong BTV, lãnh đạo Văn phòng trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ yêu cầu các đồng chí được phân công dự sinh hoạt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc chi bộ trực thuộc chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn các chi bộ duy từ thời gian, thực hiện tốt quy trình, nội dung, tính chất của mỗi buổi sinh hoạt theo đúng tinh thần Chỉ thị và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Trước hết, trong sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo đầy đủ 3 tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đồng thời thể hiện đúng nguyên tắc, trình tự khoa học để mỗi buổi sinh hoạt chi bộ thực sự là diễn đàn dân chủ, góp phần phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiều chi bộ cũng đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt một số chi bộ duy trì đọc các mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước khi triển khai các nội dung sinh hoạt chi bộ, đây là một nội dung hết sức bổ ích và thực sự cần thiết trong sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ.

Ba là, định kỳ, Ban Thường vụ Đảng uỷ tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các cấp uỷ cơ sở về việc duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; công tác chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư. Đặc biệt, để việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủycó hiệu quả.

Hàng năm Đảng uỷ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát lần lượt đối với tất cả các chi bộ trực thuộc về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy”. Thông qua các buổi dự sinh hoạt và kiểm tra công tác ghi chép sổ ở các chi bộ, cho thấy các ý kiến thản luận của đảng viên đã tập trung vào nhiều vấn đề, sôi nổi hơn và thẳng thắn phát biểu những chính kiến của mình trong quá trình được phân công thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư là, về công tác điều hành buổi sinh hoạt; trực tiếp do đồng chí bí thư chủ trì, đảm bảo khoa học và thể hiện được đầy đủ quy trình, nội dung quy định tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã kịp thời nghiên cứu và thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước, thế giới, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; nắm bắt diễn biến tư tưởng và có định hướng, động viên kịp thời những cán bộ, đảng viên còn khó khăn, đặc biệt là những đảng viên có khó khăn về kinh tế để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm củng cố các chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn bổ sung cấp uỷ viên; chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư chi bộ các kỹ năng cụ thể hoá trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng những tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc thù cơ quan để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đánh giá chất lượng các chi bộ hàng năm phải được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phát huy những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, trong thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã xác định: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các chi ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của Đảng ủy đã ban hành trong toàn Đảng bộ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, đủ năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. XUÂN QUÂN

 

5050 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1015
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1015
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81744926