Một số kết quả nổi bật trong công tác giám sát việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Ban Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong. Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 70-KH/TU tại Ban thường vụ huyện uỷ Vĩnh Linh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, đặc biệt là các vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài. Những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cơ bản dứt điểm. Đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh; đổi mới hoạt động giám sát đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chọn những vụ việc có tình chất phức tạp để tổ chức giám sát hoặc tiếp công dân. Công tác giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình địa phương.

Qua giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân với tổng số 55 người/44 lượt/22 vụ việc, về tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận 95 đơn thư của công dân, trong đó: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 41 đơn; trả lời, hướng dẫn 10 đơn; lưu 44 đơn (theo quy định, đơn đã gửi đến nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Nhìn chung, số lượng đơn thư tiếp nhận năm 2019 là 97 đơn (giảm 29 đơn so với năm 2018); văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm giải quyết tăng 10 văn bản, số lượng đơn lưu  giảm 40 đơn (so với năm 2018).

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt Kế hoạch số 70-KH/TU và các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân , giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết đơn, thư theo quy định; công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh đối với việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo được tăng cường, nhất là giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 11 đơn thư (03 đơn khiếu nại, 03 tố cáo, 05 đơn kiến nghị) đã chuyển 08 đơn đến có quan thẩm quyền giải quyết. (HY- tổng hợp)

1281 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 741
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 741
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81539524