Một số kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Luật Xuất bản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012. Sau 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Luật Xuất bản đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới và cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực xuất bản. Có thể khẳng định rằng, Luật Xuất bản đã thực sự đi vào đời sống xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động xuất bản ngày càng phát triển, góp phần tạo nên sự phát triển nhanh chóng nhiều loại hình xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và kịp thời cung cấp thông tin cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân và các địa phương thực hiện Luật Xuất bản nên chất lượng và hiệu quả quản lý về xuất bản được nâng cao rõ rệt. Các cơ quan, tổ chức thực hiện xuất bản đã nhận thức đúng đắn, xác định đúng hướng và từng bước đi vào nề nếp, ngày càng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng cũng như nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên một số lĩnh vực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các quy định của Luật Xuất bản được công luận và những người làm công tác xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đánh giá là thông thoáng, đáp ứng được yêu cầu phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ sở in trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chủ trương xã hội hoá, với trên 60 điểm phát hành sách của tập thể và cá nhân. Vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu của cơ chế thị trường, các cơ sở phát hành sách đã từng bước thích nghi với cơ chế mới, đi dần vào ổn định và kinh doanh có hiệu quả. Nhiều cơ sở phát hành sách đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế cao, số bản sách phát hành ngày một tăng. Lực lượng phát hành xuất bản phẩm đã đóng góp vào việc phát triển thị trường xuất bản phẩm, góp phần đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc ngày càng đa dạng của xã hội. Các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt các quy định của Luật Xuất bản về phát hành xuất bản phẩm. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo đúng định hướng, duy trì hoạt động sản xuất- kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động trong xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Hiện nay, tỉnh đã triển khai thực hiện cấp giấy phép trực tuyến trên mạng Internet (mức độ 3 và mức độ 4) đối với thủ tục hành chính. Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, rút ngắn thời gian cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Trị đã thẩm định và cấp gần 550 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 06 giấy phép hoạt động in (đến đầu tháng 7/2022, 01 cơ sở in trên địa bàn đã thông báo ngừng hoạt động), 01 giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Thông qua các tài liệu không kinh doanh đã chuyển tải được nội dung chính trị tư tưởng tốt, thực hiện tốt các quy định của Luật Xuất bản; các nội dung xuất bản phẩm chủ yếu phản ánh các tình hình, sự kiện của quê hương, đất nước, của ngành, những gương người tốt việc tốt, cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật phục vụ chuyên ngành. Trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị được cấp phép xuất bản hầu hết đều thực hiện việc nộp
lưu chiểu đúng thời gian, đúng thủ tục và đúng số lượng. Các yếu tố thông tin bắt buộc của tờ khai lưu chiểu như: Số giấy phép xuất bản, số lần xuất bản, số trang, số lượng in, nơi in, người chịu trách nhiệm xuất bản đều được các cơ quan thực hiện đúng. Việc nộp và nhận lưu chiểu được thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định nên đã góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước đối với các ấn phẩm thông tin báo chí và các xuất bản phẩm.

Qua 10 năm thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành 37 cuộc thanh tra về in ấn, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã
thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu, hàng năm đều xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015, thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hàng năm, đồng thời, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành trong tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh triển khai tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4. Qua đó, đã khơi dậy ý thức đọc sách, vận động được nhiều nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân để mua sách ủng hộ, xây dựng tủ sách ở các trường, khu dân cư. Thủy Phương

484 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 576
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 576
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68692333