Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng các cấp như: Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/02/2020 về“tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/2/2020 về trang trí khánh tiết và Công văn số 8355-CV/BTGTW ngày 1/4/2020 về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW ngày 28/2/2020 về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị đã tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản. Các chi, đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tính đến ngà

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền: Ban Tuyên giáo các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng theo 3 đợt cao điểm. Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, internet; lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng quan tâm phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ký biên bản hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; làm việc với Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Trị xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII. Tại các Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các buổi tọa đàm tuyên truyền đại hội đảng các cấp; xây dựng nhiều phóng sự tuyên truyền, nhiều bài báo về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị, tiến độ, kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020  - 2025. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc tổ chức đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mở đợt tuyên truyền miệng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống facebook, fanpage Ban Tuyên giáo, Cổng thông tin điện tử các cấp, trang mạng nội bộ, các đặc san, bản tin sinh hoạt chi bộ… về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm của các chi, đảng bộ.

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được quan tâm và triển khai theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng. Các địa phương đã chú trọng phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh thông tin về thời gian, địa điểm và chương trình đại hội để nhân dân theo dõi và nắm bắt. Công tác tuyên truyền trực quan tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính và tại nơi diễn ra đại hội như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, thay mới các pano, apphich, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử; công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, trụ sở, cơ quan cũng được tiến hành đảm bảo theo yêu cầu. 

Thứ hai, đối với việc trang trí khánh tiết, nghi lễ: Nhìn chung, qua kiểm tra, theo dõi đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, công tác trang trí khánh tiết, nghi lễ cơ bản được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo hình thức trang trọng, nội dung chính xác, đúng quy định và tiết kiệm. Các đơn vị, địa phương đã chú trọng đến việc bố trí cờ, băng rôn xung quanh địa điểm tổ chức đại hội; khẩu hiệu phía chính giữa hội trường và 2 bên cánh gà trong hội trường. Việc treo Đảng kỳ, Quốc kỳ và tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh Các Mác, Lênin đảm bảo đúng quy định. Maket phông chính cơ bản đúng thể thức. Nghi lễ chào cờ được thực hiện tương đối đúng kịch bản, đảm bảo sự trang trọng. Việc hát Quốc ca và Quốc tế ca trong phần khai mạc, bế mạc đại hội cơ bản thực hiện tốt. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện nghi lễ theo đúng quy định của ngành.

Thứ ba, về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Các đơn vị, địa phương tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa ở các khu dân cư; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

Tuy nhiên, trong thời điểm diễn ra đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, tỉnh đang thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Chính phủ nên các hoạt động văn nghệ, chương trình chào mừng được cắt bỏ để phù hợp với tình hình.

Có thể thấy: Nhờ quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh đã đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, hiệu quả; việc trang trí khánh tiết, nghi lễ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính trang trọng; qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, góp phần vào thành công chung của đại hội đảng các cấp. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản nêu trên vẫn còn gặp một số hạn chế, vướng mắc:

- Một số đơn vị chưa nghiên cứu, quán triệt kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên nên trong quá trình thực hiện việc trang trí khánh tiết vẫn còn tình trạng sai sót, không đúng theo hướng dẫn; câu khẩu hiệu hai bên cánh gà trong hội trường đại hội chưa gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội chi, đảng bộ.

- Vẫn còn có đơn vị bố trí màn hình led làm phong chính, lẵng hoa chúc mừng đại hội bố trí chưa hợp lý; việc hát Quốc ca, Quốc tế ca trên nền nhạc không lời vẫn còn mang tính hình thức, bố trí người hát đại diện.

- Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang đã được quy định rõ là thực hiện nghi lễ theo quy định của ngành, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số đơn vị vẫn còn lúng túng, như việc hô khẩu lệnh chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca.

- Công tác tuyên truyền trực quan ở một số nơi chưa tốt, chưa tạo được ấn tượng, một số địa phương, đơn vị chưa phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra đại hội. Các phong trào thi đua của một số địa phương, đơn vị chưa thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang tính hình thức.

- Việc thực hiện song trùng mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức đại hội ít nhiều gây khó khăn, lúng túng cho các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện, như: bố trí khu vực tiêu trùng, khử độc, chương trình văn nghệ chào mừng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn ở một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt.

Để khắc phục một số hạn chế nêu trên, thời gian tới, ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

- Tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với thực tiễn, đảm bảo thiết thực, sây rộng, thường xuyên và hiệu quả; tổ chức các hoạt động tuyên truyền liên tục từ nay cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp gắn với các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ qua.

- Chú trọng việc truyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết, nghi lễ đảm bảo trang trọng, tiết kiệm theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

- Phối hợp các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị, tiến độ, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đẩy mạnh các phong trào thu đua yêu nước và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mai Diệu Linh

 

382 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 154
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18716710