Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều này đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”, trong những năm qua, công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Có thể nói, phong trào dân vận khéo là dấu ấn đậm nét, là chìa khóa mở ra hướng đi mới góp phần thực hiện thành công các chương trình, các mục tiêu trên địa bàn tỉnh ta. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống, có địa chỉ và cách làm cụ thể, thiết thực. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Các mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong xây dựng NTM, phong trào dân vận khéo đã phát huy hiệu quả tích cực, vì thế hầu hết các địa phương trong các toàn tỉnh đã  xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo cần được nhân rộng như: mô hình huy động nguồn lực xây dựng NTM của huyện Hải Lăng; mô hình chăm lo xây dựng hạ tầng NTM của Hội Nông dân xã Triệu Đông (Triệu Phong); “Tuần lễ chỉnh trang nông thôn”; triển khai phong trào “Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa”; phong trào “Xóa nhà tạm bợ, dột nát”…. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng NTM” với phương châm “Mỗi đoàn viên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM” bằng những việc làm thiết thực như: xung kích thu gom gác thải; đảm nhận và tu bổ các trục đường giao thông nông thôn; xây dựng tuyến đường sạch đẹp “con đường thanh niên xây dựng NTM”..., đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện quyết tâm cao trong xây dựng NTM.

Vì vậy, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM nhờ làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nên hiện trạng NTM của tất cả các xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến nay, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM, toàn tỉnh đã có 58 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Cam Chính (huyện Cam Lộ), Vĩnh Thủy và Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) và một huyện đạt chuẩn NTM là huyện Cam Lộ. Hiện tại, các xã đang nỗ lực tăng tốc, quyết tâm huy động mọi nguồn lực để đạt kế hoạch đề ra.

Trong các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 công tác dân vận đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ địa phương.

Đặc biệt, trong phòng chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh covid – 19 cùng với việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, phong trào “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả tích cực thông tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh, đồng thời đã nhân lên tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn thử thách, từ đó những câu chuyện đẹp, những tấm gương tốt, điển hình trong Nhân dân, những giá trị, phẩm chất tốt đẹp, cao quý của con người Việt Nam được phát huy và lan tỏa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế: một số cấp ủy, chi bộ và thành viên của tổ dân vận chưa phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ của công tác dân vận với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, một số nơi, mô hình hoạt động tổ dân vận còn chồng chéo cả về nội dung lẫn đối tượng; một số Ban Dân vận cấp huyện và khối dân vận xã, phường, thị trấn chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương; Công văn số 116-CV/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy; hoạt động của công tác dân vận chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, chưa có chính sách về chế độ phụ cấp và nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của chính quyền cơ sở nên một số tổ chức hoạt động chưa thực sự hiệu quả làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn toàn tỉnh…

Vì vậy, để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong quá trình xây dựng NTM, chuyển đổi nghề cho người dân các xã vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nguyện vọng của Nhân dân. Các mô hình phải có tính bền vững, sức lan toả và khả năng nhân diện cao, hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Cần tăng cường công tác dân vận ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, cán bộ làm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia đóng góp vào chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xây dựng quy trình, hướng dẫn để Nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư; tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của Nhân dân đối với các công việc cụ thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực, các nguồn vốn của các chương trình, mục tiêu. Khuyến khích Nhân dân tham gia đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tư tưởng cực đoan, lợi dụng dân chủ, khiếu kiện, gây rối, cản trở việc tổ chức thực hiện phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, ưu tiên, hỗ trợ, khuyến khích, động viên nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề, tạo thêm việc làm; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở..., loại bỏ các tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội làm cho nhân dân được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án. Gắn liền Phong trào "Dân vận khéo" với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên sơ kết, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những địa phương, tổ chức, cá nhân điển hình, làm tốt; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội phân công cán bộ, đảm nhận việc hướng dẫn, tổ chức, giúp đỡ cho đoàn viên, hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân hiểu và giám sát hoạt động của chính quyền, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, tạo sự đồng thuận cao để huy động tối đa nguồn lực tổng hợp của Nhân dân cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn thực cho thấy, phong trào “Dân vận khéo” đã có sức lan toả và tạo thành phong trào quần chúng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Phong trào “Dân vận khéo” đã tạo sinh khí mới trong công tác dân vận của các tổ chức, đoàn thể, huy động được sức dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng theo phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Hải Đăng

 

56 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 950
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 950
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32780149