MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC SÀNG LỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN 

Sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW  về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị  đã ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 17/10/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để lãnh đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Kế hoạch của tỉnh đã khẳng định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, tổ chức quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 151-KH/TU với những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai, áp dụng có hiệu quả. Việc rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng phải thực hiện kiên quyết, đồng thời phải thận trọng, chặt chẽ, khách quan, không nóng vội.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 151-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn các tổ chức đảng trong toàn tỉnh rà soát, sàng lọc đảng viên. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên thực hiện ngay từ chi bộ, bảo đảm kiên quyết, kịp thời; việc rà soát tập trung vào những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên thực hiện không đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong Nhân dân thấp.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo “số lượng phải đi đôi với chất lượng” các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh, nhất là ở các chi bộ  tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác kết nạp đảng viên; chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Các đảng viên mới được kết nạp đều là quần chúng ưu tú trong các tổ chức chính trị -xã hội, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy viên các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đồng chí trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực; thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp; thực hiện nghiêm quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, liên tục; định kỳ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng tiến hành kiểm tra các chi bộ trong thực hiện các quy định về sinh hoạt đảng, việc quản lý đảng viên; kịp thời biểu dương những ưu điểm, yêu cầu khắc phục ngay hạn chế, khuyết điểm, không để tồn tại, kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Tuy nhiên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp, không ít đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở một số tổ chức đảng vẫn còn chưa chặt chẽ, một số đảng viên vẫn còn tự bỏ sinh hoạt đảng.

Để làm tốt công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng  trong toàn tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng của công tác kết nạp, sàng lọc đảng viên. Thực hiện đầy đủ, minh bạch quy trình, từ phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn kết nạp, bồi dưỡng, giúp đỡ đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào Đảng.  Thường xuyên đổi mới,  nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, làm gương cho quần chúng noi theo.

Hai là, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên cần phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường của đảng viên; kịp thời động viên, khích lệ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Nghiêm túc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101, Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm.

Ba là, thực hiện chặt chẽ việc quản lý chuyển sinh hoạt đảng. Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, khi đi làm ăn xa, nơi cư trú phải kịp thời chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc việc viết phiếu chuyển sinh hoạt đảng, theo dõi, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí theo quy định.

Bốn là, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện và sơ, tổng kết, phát huy các đơn vị điển hình thực hiện tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên. Kiên quyết xóa tên những đảng viên không còn đủ tư cách, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ; những đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; những đảng viên quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất, cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương, cá nhân chủ nghĩa. Phạm Xuân Ngọc

93 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 357
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 357
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20878338