MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trên địa bàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã ban hành hàng trăm văn bản về cải cách hành chính; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương cũng như địa phương. Nhờ vậy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về cải cách hành chính ngày càng nâng cao. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

  Văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định hiện hành và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Tạo điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành có tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với các đối tượng được điều chỉnh; nội dung, hình thức và trình tự, thủ tục ban hành đảm bảo quy trình, quy định. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý được các cấp, các ngành tiến hành thường xuyên. Đây là cơ sở để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc chủ động, đồng bộ. Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

 Công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt giao dịch hành chính của các tổ chức, cá nhân. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo trình tự và thời gian quy định. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. 100% thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã... công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 100% thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố được niêm yết tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, sau khi thực hiện sắp xếp, năm 2020, bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn 19 cơ quan (giảm 07 cơ quan), cấp huyện còn 112 cơ quan (giảm 13 cơ quan). Các tổ chức sau khi sắp xếp lại hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến năm 2020, toàn tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại 664 đơn vị thành 509 đơn vị, giảm 155 đơn vị, giảm 23,3% so với số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015. Thực hiện Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị, các huyện đã hoàn thành việc sắp xếp 33 xã, thị trấn xuống còn 17 xã, thị trấn, giảm 16 xã; các đơn vị hành chính mới đã đi vào hoạt động từ 01/3/2020.

Công tác cải cách tài chính công được chú trọng. Đã thực hiện phân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, nhờ vậy phát huy được tính chủ động, năng động sáng tạo và chịu trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, điều hành ngân sách. Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động trong công tác quản lý và chi tiêu tài chính, xây dựng quy trình làm việc và rút ngắn thời gian xử lý công việc... Nhiều cơ quan đã tiết kiệm được kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và chi các khoản phúc lợi, khen thưởng góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức an tâm công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: ở một số cơ quan, đơn vị việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn bất cập. Vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính tại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hiệu quả chưa cao. Kinh phí đầu tư xây dựng chính quyền điện tử các cấp chưa nhiều. Thiếu các sáng kiến, giải pháp tích cực trong cải cách hành chính. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn thuộc top dưới của cả nước.

 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên là do trình độ, năng lực của một số cán bộ tham mưu, phụ trách công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành còn hạn chế. Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Việc đầu tư nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác công tác cải cách hành chính chưa nhiều...

Để nền hành chính tỉnh Quảng Trị ngày càng vững mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa nền kinh tế tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển khá của cả nước vào năm 2025, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Nhân dân trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 Rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; hoàn thành việc triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

     Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và kế hoạch số 84-KH/TU ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; nghiên cứu, chuyển đổi mô hình một số đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo.

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030...Hồng Bốn

 

109 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1144
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1145
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32775568