Một số điểm mới trong quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp 

Ngày 22/12/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Theo Quyết định này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành 07 quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp, bao gồm: (1) Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên; (2) Quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; (3) Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; (4) Quy trình kiểm tra tài chính Đảng; (5) Quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; (6) Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; (7) Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên. Về nội dung và các bước thực hiện (bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc) của 07 quy trình cơ bản giống với các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trước đây, tuy nhiên có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm thực hiện, ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ 07 quy trình này để tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị, không phải ban hành quy trình của cấp mình như trước.

Thứ hai, các quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên đều quy định rõ về mốc thời gian kiểm tra, giám sát và thời gian làm việc của đoàn. Cụ thể là:

- Đối với Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên: Mốc thời gian giám sát không quá 03 năm gần nhất. Thời gian giám sát đối với cấp Trung ương không quá 60 ngày; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 45 ngày; cấp huyện, quận và tương đương không quá 30 ngày; cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, chủ thể giám sát có thể quyết định gia hạn thời gian giám sát nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát đối với từng cấp theo quy định.

- Đối với Quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm: Thời gian kiểm tra đối với cấp Trung ương không quá 120 ngày; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 90 ngày; cấp huyện, quận và tương đương không quá 60 ngày; cấp cơ sở không quá 45 ngày. Trường hợp cần thiết, chủ thể kiểm tra có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng kiểm tra nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra đối với từng cấp theo quy định.

- Đối với Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và Quy trình kiểm tra tài chính Đảng: Mốc thời gian kiểm tra không quá 05 năm gần nhất. Thời gian kiểm tra đối với cấp Trung ương không quá 60 ngày; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 45 ngày; cấp huyện, quận và tương đương không quá 30 ngày; cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, chủ thể kiểm tra có thể quyết định gia hạn thời gian kiểm tra nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra đối với từng cấp theo quy định.

Thứ ba, việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát và công bố thông báo kết luận đến đối tượng kiểm tra, giám sát ngoài cách làm việc trực tiếp như trước đây thì theo quy trình mới, trường hợp cần thiết có thể triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn. Ngoài ra, đối với Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên; Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và Quy trình kiểm tra tài chính Đảng, cách làm việc mới này còn có thể được áp dụng khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thay vì phải tổ chức hội nghị để làm việc trực tiếp như trước đây.

Thứ tư, khi có thông báo kết luận của ủy ban kiểm tra thì thành viên ủy ban kiểm tra chỉ đạo và đại diện đoàn kiểm tra, giám sát công bố đến đối tượng kiểm tra, giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan; khác với trước đây phải là đại diện Ủy ban Kiểm tra. HY- tổng hợp

 

308 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 676
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 676
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79679148